Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1454 (2011-2012)
Innlevert: 24.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Besvart: 13.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sunnmøre politidistrikt er landets lavest bemannede politidistrikt med en dekning på ca 0,97 per 1000 innbyggere. Dette gjør at det i perioder tar svært lang tid å få bistand fra politiet dersom en bor helt i randsonen av det store distriktet dette kontoret har ansvaret for på kvelds- og nattestid. Når en så i tillegg tar med den svært store turisttrafikken og øvrig skipstrafikk så blir bildet enda dystrere.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å få dette distriktet opp på et landsgjennomsnitt bemanningsmessig?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet har vært forelagt for Politidirektoratet.

Jeg vil innledningsvis peke på at Sunnmøre politidistrikt har gjennomgående tilfredsstillende og til dels gode resultater på de områder som er gjenstand for sentrale mål. Politidistriktet har lavt sykefravær (4 % i 2011).

Når det gjelder de sentralt fastsatte mål har Sunnmøre politidistrikt flg. resultat pr 31.5.12:

Styringsparameter Mål Resultat

Oppklaringsprosent forbrytelser 38 % 52.1 %

Saksbehandlingstid 120 dager 85 dager

Unge lovbrytere, saksbeh.tid 42 dager 26 dager

Prioriterte voldssaker 90 dager 117 dager

Gjeldsordning, saksbeh.tid 90 dager 90 dager

Utlegg, saksbeh.tid 60 dager 59 dagerPolitidirektoratet opplyser at politidistriktet i 2011 og fortsatt i 2012 arbeider med å nedbygge restanser i voldssaker. Saksbehandlingstiden pr 31. 12. 2011 var 162 dager mens den nå er på 117 dager. Politidistriktet prioriterer disse sakene for ytterligere å redusere saksbehandlingstiden.

Sunnmøre politidistrikt hadde et mindre forbruk på kroner 4 842 000 i 2011. Dette ble overført til 2012. I følge Politidirektoratet var mindreforbruket et resultat av vakante stillinger i lange perioder samt generell streng budsjettkontroll.

I forhold til budsjettfordelingsmodellen, (Fürst og Høverstad) ligger politidistriktet i følge Politidirektoratet på det budsjettmessige nivå som modellen tilsier sammenliknet med øvrige politidistrikt. I budsjettfordelingen for 2012 ble distriktet tildelt 6 nye årsverk. Politidistriktet hadde 31.12.08 totalt 215,3 årsverk. Per 31.12.11 er dette økt til 227,3 årsverk. Økningen på 12 årsverk har i all hovedsak gått til ansettelse i sivile stillinger, noe som innebærer at ressurser frigjøres til politioppgaver.

For å møte utfordringer knyttet til fremtidige investeringskostnader, har det i distriktet vært nødvendig å sette av ressurser. Dette ligger innenfor politimesterens ansvarsområde med utgangspunkt i prinsippet om rammestyring. Ellers er det opp til politimesteren å anvende ressursene i politidistriktet på en slik måte at de gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for.

Når det gjelder politidekningen for hver 1000 innbygger i Sunnmøre politidistrikt, var denne ifølge tall fra Politidirektoratet per 31.03.12; 1,04 og ikke 0,97. Det kan for øvrig nevnes at når det gjelder oppgaver er Sunnmøre politidistrikt et av de politidistrikter med lavest registrert kriminalitet pr. 1000 innbygger. Jeg har tillit til at politimesterens disponering av politiressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste i hele distriktet.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format