Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:1464 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 29.05.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 13.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til Dok. 15:1153 (2011-2012) og til Dok. 15:1249 (2011-2012).
Vil statsministeren sørge for at Stortinget får svar på de spørsmål som er stilt vedrørende regjeringens håndtering av tilsetting av politidirektør?

Begrunnelse

I de to nevnte dokumentene stilles det spørsmål om Justisdepartementets og regjeringens håndtering av tilsetting av politidirektør og informasjon til Stortinget, i lys av to tolkningsuttalelser Justisdepartementets lovavdeling har avgitt om straffeansvar for medvirkning etter lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.. I Dok. 15:1153 (2011-2012) skriver justisministeren at lovavdelingens uttalelser er "uten betydning for det det spørres om." I Dok. 15:1249 (2011-2012) får justisministeren spørsmål om hva som da var grunnlaget for departementets vurdering. Her skriver statsråden derimot at hun "er ikke kjent med denne tilsettingssaken eller grunnlaget for uttalelser i tilknytning til denne." Det antas at statsministeren ikke er tilfreds med at det står ubesvarte spørsmål vedrørende regjeringens håndtering av lovverket og kvaliteten på informasjon gitt til Stortinget.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Med «de spørsmål som er stilt» legger jeg til grunn at stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke referer til sine egne spørsmål i Dok 15:1153 (2011-2012) og Dok 15:1249 (2011-2012). Disse spørsmålene ble besvart henholdsvis 10. april 2012 og 27. april 2012.

Representanten Håbrekkeer noe unyansert i sin gjengivelse av mitt svar 10. april 2012, der det het:

«Jeg anser uttalelsene knyttet til legers og ambassadepersonells eventuelle straffansvar for å være uten betydning for det det spørres om. Når det gjelder de øvrige rettsligebetraktningene i disse brevene, finner jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på disse da det ikke gjelder politidirektør Øystein Mæland eller tilsettingen av ham som politidirektør. For øvrig tilligger det ikke meg å uttale meg om eventuelle overtredelser av bioteknologiloven.»

Det holder jeg fast ved. Som jeg uttalte i mitt svar 27. april 2012, er jeg ikke kjent med «grunnlaget for uttalelser i tilknytning til» tilsettingen av politidirektør Øystein Mæland.

Som tidligere nevnt, ble de to tolkningsuttalelsene fra Lovavdelingen i 2000 og 2010 avgitt etter henvendelse fra henholdsvis Sosial- og helsedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i annen sammenheng. I uttalelsen fra 2010 er det uttrykt adskillig tvil, jf. formuleringer som «muligens ikke opprettholdes», «synes rimelig å holde fast ved» og «kan imidlertid skape en viss tvil». Det er uheldig at det kan herske tvil om rekkevidden av ansvarsreglene i bioteknologiloven. I «Rapport fra arbeidsgruppe om håndtering av surrogatisaker»

28. juni 2010 anbefalte en interdepartemental arbeidsgruppe at medvirkningsansvaret i bioteknologiloven ble vurdert nærmere i forbindelse med evalueringen av bioteknologiloven. Fra Helse- og omsorgsdepartementet har jeg fått bekreftet at departementet vil behandle denne problemstillingen i den pågående evalueringen.