Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 07.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det er svært viktig å sikre biologiske spor og få fremstilt DNA-profiler effektivt. VG viser 27.mai til en sak der et privat laboratorium fant DNA-profil i politibevis etter at Folkehelseinstituttet ikke klarte å fremstille en DNA-profil av gjerningsmannen. Politiet er kritisk til kvaliteten hos FHI, og flere saker tyder på at rettsikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt.
Hva gjør statsråden for å sikre at kvaliteten og effektiviteten av DNA-analyser er god nok, og vil statsråden oppfordre til bruk av flere private aktører?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvar for å undersøke effekter/spormateriale fra åsted eller fra impliserte personer i et anmeldt forhold. Undersøkelsene er akkreditert (ISO 17025), og virksomheten er regulert i en avtale med politi og påtalemyndighet ved Kripos. Instituttet har på dette området en landsdekkende funksjon og arbeider på oppdrag fra politidistriktene i hele landet. Avdeling for biologiske spor ved FHI har utført DNA-analyser i et betydelig antall straffesaker over lang tid. I 2011 undersøkte FHI om lag 7000 sporsaker, 30500 sporprøver og 8400 person- og referanseprøver.

Målet for arbeidet er å yte vitenskapelig funderte rettsmedisinske tjenester. Arbeidet er hele tiden av praktisk karakter, der fokus er å gi best mulig svar i enkeltsaker basert på vitenskapelig fundert kunnskap. Instituttet viser til at de driver forskning for å underbygge sin faglige virksomhet. Deltakelse i internasjonale ringtester benyttes med godt resultat for å kontrollere at instituttet holder høyt faglig nivå på linje med andre sammenliknbare laboratorier i Europa. Instituttet er medlem i de europeiske faggruppene EDNAP (European DNA Profiling Group) og ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). ENFSI er akseptert av EU som den organisasjon som skal legge føringer for medlemslandenes arbeid med DNA i kriminalsaker. Avdeling for biologiske spor arbeider i henhold til ENFSIs retningslinjer.

I tillegg til rutineanalyser utfører FHI også enkelte spesialanalyser. Spesialanalyser utføres i et begrenset antall i alvorlige saker, der det vurderes å kunne være til nytte for etterforskningen. Analysene utføres, på samme måte som i andre land, kun etter avtale med oppdragsgiver, og det gjøres da oppmerksom på de utfordringer og begrensninger slike analyser innebærer.

FHI har gjort meg oppmerksom på at det er knyttet en rekke utfordringer til å benytte disse spesialanalysene og at feilkilder kan oppstå ved denne type testing. Alle disse feilkildene vanskeliggjør i betydelig grad resultattolkningen. FHI opplyser at det derfor er bred enighet i det europeiske fagmiljøet om at denne type analyser ikke er egnet for rutinebruk, men er å anse som spesialanalyser forbeholdt kun alvorlige forbrytelser og prøver som er egnet for formålet.

Regjeringen og et flertall i Stortinget er av den oppfatning at rettssikkerhet og kvalitet best sikres ved at den type analyser vi her snakker om, utføres i offentlig regi og uavhengig av forretningsinteresser. Både kriminaltekniske, rettsgenetiske og rettstoksikologiske analyser kan i prinsippet anskaffes ved kjøp i det private markedet. I stedet for et system med offentlige og private laboratorier som kappes om å bistå på kommersiell basis, har Norge valgt å samle ekspertisen i offentlige institusjoner, og da i FHI og Kripos underlagt offentlig styring og kontroll. Dette er også i samsvar med hva som er valgt i våre nordiske naboland, og dette har vært en levedyktig modell under skiftende regjeringer og politikk.

Bruk av biologiske sporundersøkelser - inklusive DNA-analyser i strafferettspleien - anses som en svært viktig forskningsbasert tjeneste fra FHI. Jeg opplever at instituttet har høy bevissthet om arbeidets viktighet for det enkelte individ og rettssamfunnet og gjør sitt ytterste for å oppnå høyeste kvalitet.