Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1473 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til svar fra kulturministeren datert 24/5-12 som jeg ikke finner spesielt opplysende. Undertegnede forstår godt at statsråden prøver å distansere seg fra Morten Traavik sine "festspill" i Nord-Korea men mener at Stortinget har rett til å få informasjon om beløpets størrelse og om denne bevilgningen fra Norsk kulturråd er i tråd med gjeldende retningslinjer.
Vil statsråden vurdere retningslinjene for Norsk kulturråd eller synes hun at "festspill" i Nord-Korea er noe som man fortsatt bør kunne støtte?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Informasjon om Norsk kulturråds tildelinger, inkludert størrelsen på tilskuddene, er offentlig tilgjengelig. Alle som er interessert, kan se oversikter over tildelingene på Kulturrådets nettsider. Tildelingsbrevene er også offentlige. I tildelingsbrev av 21.12.2009 fra Norsk kulturråd til Morten Traavik står følgende:

”Kr 2 500 000 gis som tilsagn, hvorav kr 500 000 gis som tilsagn for 2010 til gjennomføring av prosjektet Pimp my aid worker, kr 1 000 000 gis som tilsagn for 2011 og kr 1 000 000 gis som tilsagn for 2012 til prosjektene Barneregjeringen og Discocracy North Korea.”

Kulturrådet opplyser at arrangementet representanten viser til i sitt spørsmål, er ett av mange elementer i prosjektet Discocracy North Korea. Tildelingen av midlene har skjedd etter ordinær behandling i tråd med Kulturrådets retningslinjer. Det innebærer at søknaden først er behandlet i Faglig utvalg for scenekunst, som avgir innstilling til Kulturrådet. Rådet har deretter behandlet saken og gjort vedtak om bevilgning på kunstfaglig grunnlag.

Prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstlivets aktører er helt sentralt for et fritt kunst- og kulturliv. Vi ønsker ikke politisk styring av innholdet i kunsten og må derfor respektere at kunstfaglige beslutninger tas på et fritt og uavhengig grunnlag. Det er følgelig ikke aktuelt å legge om retningslinjene for Norsk kulturråd på en slik måte at rådets kunstfaglige vurderinger kan overprøves politisk. En slik endring ville være et brudd på prinsippet om armlengdes avstand.