Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1474 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 04.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Bergens Tidende fredag 25. mai hevder kunstneren Morten Traavik at han har fått grønt lys til å fremføre "Sorte Gribber" under "festivalen" i Pyongyang i år og at tidligere bevilget og ubrukt støtte fra UD er blitt innvilget brukt til denne oppføringen. Morten Traavik blir også sitert på følgende: "Det Støre har skrevet til Stortinget er beviselig løgn".
Har utenriksministeren noen kommentarer til Morten Traavik sine påstander og mener han at Stortinget har fått god og riktig informasjon i denne saken?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er Danse og Teatersentrum, som på vegne av Utenriksdepartementet og gjennom et oppnevnt faglig utvalg, forvalter reisestøtte for scenekunstnere som skal opptre utenlands. (Jfr. mitt svar på spørsmål nr. 1416, besvart 22.5.12, om samme sak).

Danse og Teatersentrum tildelte i sin siste tildelingsrunde for året 2010 Morten Traavik støtte til oppførelsen av rockeoperaen ”De sorte gribber” i Pyongyang våren 2011. Dette fagutvalget som tildelte støtten, er oppnevnt av Danse og Teatersentrum i kraft av sin kompetanse innen scenekunst. Dette er i tråd med tilsvarende ordninger for andre kulturuttrykk.

Traavik henvendte seg siden til Danse og Teatersentrum og forhørte seg om det var akseptabelt at oppsetningen ble utsatt i om lag ett år.

Utenriksdepartementet eller det nevnte fagutvalget ble ikke orientert om denne utsettelsen. Ut fra det Utenriksdepartementet kjenner til av kommunikasjonen mellom Traavik og Danse og Teatersentrum, synes det ikke å være holdepunkter for at det dreide seg om noen endring i forestillingens innhold; det var et spørsmål om forskyvning i tid.

Ved å sammenligne beskrivelsen av rockeoperaen ”De sorte gribber”, slik den er fremstilt i Traaviks søknad om støtte og 17. mai – arrangementet slik dette er fremstilt i invitasjonen til arrangementet, ser det ut til å dreie seg om to forskjellige arrangementer. 17. mai – arrangementet beskrives som et todelt arrangement; en fotografiutstilling og en konsert med kavalkade over norsk musikk ”fra Grieg til a-ha”. Rockeoperaen ”De sorte gribber” er ikke nevnt.

Jeg vil også tilføye at et arrangement slik dette er beskrevet, heller ikke ville ha kvalifisert til reisestøtte fra Danse og Teatersentrum. Og støtte til en fotografiutstilling og en konsert ville ha hørt inn under henholdsvis mandatene til Office of Contemporary Art og Stiftelsen Norsk Musikkinformasjon.

Jeg forutsetter at den aktør som mottar reisestøtte til et spesifikt beskrevet kunstnerisk prosjekt anvender midlene til dette og ikke anvender midlene til å gjennomføre et arrangement med et annet innhold. Denne ordningen er basert på tillit. Støttemottakere må selv i ettertid levere rapport om hvordan støtten er anvendt.

Hvis Traavik har brukt de midler han fikk på en måte som er i strid med den søknaden som har ligget til grunn for tildelingen, finner jeg det beklagelig. Traavik rapporterer til Danse og Teatersentrums fagutvalg om sin bruk av midlene og eventuelle reaksjoner og annen oppfølgning er i første omgang opp til utvalget å ta stilling til og vurdere.

Som svar på representantens direkte spørsmål, kan jeg ikke se at jeg har gitt Stortinget informasjon som ikke er riktig, basert på den kunnskap om denne saken jeg selv har hatt tilgang til.