Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1479 (2011-2012)
Innlevert: 30.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): På nettsiden Fritt sykehusvalg fremkommer i dag at kun tre av 21 behandlingssteder bryter ventetidsgarantien for brystkreft. Men i følge Dagens Medisin er dette feil, de faktiske tallene er at hele 14 av de 21 behandlingsstedene bryter denne.
Hvordan mener statsråden at pasienter som går på nettsidene for å velge behandlingssted skal kunne forstå det som står der?

Begrunnelse

I helsedirektoratets veileder for ventetider står det bl.a. at tidsangivelsen som oppgis skal være rimelig presis, at det må være sannsynlig at det er ledig time/plass til de lavest prioriterte pasienter senest innen den tid som oppgis som forventet ventetid. Jeg ønsker en forklaring på hvordan jeg som potensiell pasient skal lese og forstå den aktuelle nettsiden hva gjelder reell ventetid for behandling av brystkreft på de enkelte behandlingsstedene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fritt sykehusvalg er en informasjonstjeneste som skal bidra til å gjøre det lettere for pasienter å gjøre gode valg av behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. På nettsiden presenteres informasjon om ventetider, antall pasienter behandlet, samt enkelte kvalitetsindikatorer som antas å være relevante for pasienter.

Ventetiden for de tre kreftformene brystkreft, lungekreft og tykktarmkreft presenteres som faktisk ventetid i antall dager, og ble utviklet som kvalitetsindikatorer og presentert første gang i 2011. De andre undersøkelsene og behandlingene på nettsiden for fritt sykehusvalg presenteres med forventet ventetid i antall uker for de lavest prioriterte pasientene. Ventetidsinformasjonen for kreft kan derfor ikke sammenliknes med øvrig ventetidsinformasjon på nettstedet.

Videre er det median historisk ventetid for kreft som vises på nettstedet for fritt sykehusvalg. Dette innebærer at halvparten av pasienten ventet kortere og halvparten lenger enn ventetiden som oppgis på nettstedet. Ventetiden på nettstedet sier altså noe om ventetiden for en ”gjennomsnittlig” pasient ved et behandlingssted, men sier ikke noe om regjeringens målsetting om at 80 pst. av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager.

Som sagt skal nettstedet for fritt sykehusvalg gjøre det lettere for pasienter å gjøre gode valg av behandlingssted. Jeg har full forståelse for at bruk av ulike typer ventetider og ulike statistiske måter å presentere ventetidene på skaper forvirring og gjør det vanskelig for pasienter å lese og forstå det som står der.

Jeg vil derfor følge opp denne saken overfor Helsedirektoratet, som har ansvaret for nettstedet Fritt sykehusvalg.