Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1493 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 11.06.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden vurdere å utsette innføringen av direktivet inntil problemstillingene som nå reises i Nederland har fått sin endelige avklaring?

Begrunnelse

En rekke land deriblant Norge er i disse dager i ferd med å innføre EUs Biociddirektiv. Direktivet møter motstand i flere land fordi det forbys å bruke kobber i prosessen med å bekjempe legionella og bakterieutvikling i lukkede vannsystemer. I Nederland arbeider man med en prosess der man ut i fra en folkehelserisiko ønsker å utsette innføringen av direktivet etter en administrativ prosess som gjennomføres allerede i år. I Nederland ønsker man å gjøre unntak fra bestemmelsen helt fram til 2016.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Biociddirektivet omhandler regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter. Det ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Dette regelverket er senere oppdatert og forbedret flere ganger.

Produkter med biocider brukes til å bekjempe uønskede organismer. Imidlertid har mange biocider (aktive stoffer) og biocidholdige produkter svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Hensikten med biocidregelverket er å bidra til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljøet. Regelverket gir samtidig et harmonisert regelverk for godkjenning av biocider og biocidprodukter innenfor EU/EØS-markedet. Siden regelverket er en del av EØS-avtalen og gjennomført i Norge gis også norsk industri samme adgang til det europeiske markedet og tilsvarende rammevilkår som europeisk industri.

Biocidregelverket inkluderer lister over biocider (aktive stoffer) som industrien kan søke om å få godkjent til bruk i biocidprodukter. Biocidregelverket inneholder også liste over stoffer som ikke er godkjent til bruk i biocidprodukter. Det er industrien som skal søke om å kunne bruke stoffer i biocidprodukter.

For stoffer som ikke kan benyttes i biocidprodukter har det enten ikke kommet inn en stoffsøknad eller fullstendig dokumentasjon er ikke mottatt innen gitt tidsfrist, eller det er funnet uakseptabel risiko forbundet med bruk av stoffet.

Biocidregelverket utvikles og endres jevnlig, og Klima- og forurensningsdirektoratet har våren 2012 hatt et utkast til endringer i biocidforskriften på høring. Dette forskriftsutkastet inneholder flere nye direktiver og beslutninger, blant annet Kommisjonsbeslutning 2012/78/EU. Denne beslutningen omfatter flere stoffer, blant annet kobber, som ikke kan benyttes som aktive stoffer i enkelte typer biocidprodukter. I høye nok konsentrasjoner kan kobber føre til skader på følsomme arter og til skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Forut for beslutninger om at visse stoffer ikke skal kunne benyttes i biocidprodukter er det en omfattende prosess på EU/EØS-nivå. For stoffer omfattet av beslutning 2012/78/EU har ikke aktuell industri levert nødvendig dokumentasjon eller søknader for å kunne benytte seg av disse stoffene.

Beslutningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Norge har vurdert denne beslutningen til å være EØS-relevant og akseptabel, blant annet slik at Norge fortsatt vil få tilsvarende regelverk som resten av EU/EØS-området. Norge deltar aktivt i arbeidet knyttet til utvikling av biocidregelverket og vil vurdere kommende endringer i regelverket herunder eventuelle nye endringer i regelverket knyttet til kobber.