Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1497 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Politiet i Larvik sendte inn DNA-spor til Folkehelseinstituttet og til Gena i Stavanger. Folkehelseinstituttet konkluderte med at det ikke var mulig å analysere seg frem til en DNA-profil av gjerningsmannen, mens Gena fant en fullstendig DNA-profil. Dette viser behovet for en såkalt "second opinion" i slike saker.
Vil statsråden bidra til i de saker hvor Folkehelseinstituttet ikke klarer å finne tilstrekkelig DNA-profil på gjerningspersoner, la Gena gjennomføre en ny analyse for å få en ny vurdering i usikre saker?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til den redegjørelsen helse- og omsorgsministeren har gitt Stortinget om samme tema i sitt svar på spørsmål nr. 1467. Det fremgår av svaret, at Folkehelse-instituttet i tillegg til rutineanalyser utfører enkelte spesialanalyser i et begrenset antall alvorlige saker etter avtale med oppdragsgiver. Her vurderes nytten for etterforskningen. Det fremgår også av svaret at det er knyttet en rekke utfordringer til å benytte disse spesialanalysene, og at feilkilder kan oppstå, som gjør at resultatet ikke med sikkerhet kan knyttes til den kriminelle handlingen. Folkehelseinstituttet opplyser at det derfor er bred enighet i det europeiske fagmiljøet om at denne type analyser ikke er egnet for rutinebruk, men er å anse som spesialanalyser forbeholdt kun alvorlige forbrytelser og prøver som er egnet for formålet.

Norge har som våre naboland et offentlig DNA- laboratorium som leverer på oppdrag fra politi og påtalemyndighet. FHI viser til at arbeidet ved avdelingen, som omfatter sporundersøkelser, er akkreditert etter standarden ISO 17025. FHI benytter ved undersøkelsene de samme anerkjente og etablerte metoder som i andre tilsvarende laboratorier. Instituttet har gjennomført undersøkelser og foretatt analyser i et betydelig antall straffesaker over lang tid. FHI deltar også i internasjonale tester for å sikre høy kvalitet på arbeidet i samsvar med de krav som standarden stiller. På denne bakgrunn har jeg tillit til at FHI utfører undersøkelser og analyser av høy kvalitet, og velger analysemetoder relevant for formålet i tråd med internasjonale retningslinjer.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke vil gå inn i diskusjon om eventuelle kjøp av DNA-analyser fra et bestemt privat firma. Det vil kreve egne prosesser i tråd med eksisterende regelverk og ansvarsområder knyttet til offentlige anskaffelser. Folkehelseinstituttet (FHI) og politiet ved Kripos har etablert et avtaleverk, herunder en databehandleravtale om leveranser av tjenester knyttet til DNA-analyser i saks- og registersammenheng. I den grad FHI ønsker å benytte underleverandører, må disse i henhold til avtaleverket forhåndsgodkjennes av Kripos.