Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1503 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Sykehus Innlandet (SI) har nylig vedtatt en langtidsplan som innebærer langt større budsjettkutt for det psykiske helsevern enn for somatikken. Det ropes nå varsko om at denne nedprioriteringen av det psykiske helsevern kan få dramatiske konsekvenser. Det opplyses samtidig at SI står fritt i sine prioriteringer.
Mener statsråden at de prioriteringer SI foretar er i tråd med de gjeldende politiske signaler?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Gjennom oppdragsdokumentene er det stilt krav til de regionale helseforetakene om at omstillingen innen psykisk helsevern skal videreføres, slik at DPS blir satt i stand til å ivareta allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. Omstillingskravet innebærer at DPS må prioriteres. Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå, dvs. sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner. Dette er i tråd med føringene i statsbudsjettet for de senere år.

Om lag 80% av utgiftene til psykisk helsevern går til drift av døgnplasser. Gjennom omstillingen av psykisk helsevern og samhandlingsreformen legges det opp til mer utadrettede arbeidsformer, bedre lokal beredskap og flere og bedre lokale tjenester generelt. Noen stikkord er ambulante tjenester, brukerstyrte plasser, hjemmebehandling og ikke minst en tydelig vektlegging av samhandling med kommunene. Gjennom denne satsingen vil andelen utgifter til åpne og utadrettede tjenester kunne øke og ressurser bundet opp i døgnplasser kunne reduseres, i første rekke i sykehusene.

Helse Sør-Øst opplyser i sakens anledning at

”…fortsatt utvikling av et godt behandlingstilbud innen psykisk helsevern og TSB har høy prioritet i Helse Sør –Øst. Styret i Helse Sør Øst RHF har, i sin sak 061/2010 Regionale utviklingsområder psykisk helsevern, vedtatt at psykisk helsevern er et prioritert satsingsområde også i årene som kommer. Styresaken innholder detaljerte vedtak som skal underbygge utviklingen for de neste årene. Feltet skal styrkes i tråd med Opptrappingsplanens mål og intensjoner. Det er gitt følgende overordnede mål for behandlingstilbudet innen psykisk helsevern:

- Omstillingen innen psykisk helsevern skal videreføres slik at DPS blir prioritert og satt i stand til å ivareta allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet.

- Pasienter/brukere skal ha et helhetlig tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og et normalt liv, dvs at tilbudet som hovedregel skal gis på kommune- og DPS-nivå.

- Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå, dvs sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner.

- Psykisk helsevern skal i størst mulig grad være basert på frivillighet.

Alle våre helseforetak er gitt i oppdrag å utarbeide områdeplaner i samarbeid med kommunene i området. Brukere og ansattes representanter skal være delaktige i arbeidet. Innen psykisk helsevern skal områdeplanarbeidet i alle sykehusområder svare opp føringer gitt i styresak 061/2010. Vi er orientert om at Sykehuset Innlandet HF planlegger å ferdigstille områdeplan for psykisk helsevern i 2013.”

Helse Sør-Øst bekrefter at Sykehuset Innlandet HF i forbindelse med budsjettet for 2013 vil prioritere DPSene i tråd med de nasjonale føringene, og at nye arbeidsformer som ambulante team, brukerstyrte plasser med mer er satsningsområder.

For psykisk helsevern opplyser Helse Sør-Øst RHF at det er gitt følgende oppdrag for 2012 til helseforetakene, herunder Sykehuset Innlandet HF:

”Det legges til grunn en større vekst i behandlingsaktivitet innen tverrfaglig spesialisert rus og psykisk helsevern enn i somatikk. I tråd med intensjonene i opptrappingsplanen videreføres satsingen med en styrking og modernisering av tjenestene innenfor psykisk helsevern og TSB. Omstilling innenfor disse tjenestene skal komme pasientene innenfor disse fagområdene til gode."

Jeg vil gjennom ordinær rapportering følge med på utviklingen av tjenestene i Helse Sør-Øst.