Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1505 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Oljefondets avkastning kan beregnes på mange måter, avhengig av valuta, inflasjonsjustering etc.
For ordens skyld ønsker jeg derfor å vite hva finansdepartementet beregning er på følgende: dersom man i henholdsvis 1998 og 2002 hadde spart 100 kroner (nominelt) i oljefondet, hvor mange kroner (nominelt) ville man da hatt i 2012, og hvordan ville dette blitt presentert i årlig avkastning i prosent, samt i en indeks hvor innskuddsår var "100"?

Begrunnelse

Dersom finansdepartementet mener kroner ikke er dekkende for beregningen kan man supplere med et tilsvarende regnestykke hvor kronene veksles inn i en representativ valutasamling.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ifølge mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) skal avkastningsberegningene for fondet utarbeides i samsvar med metodikken i Global Investment Performance Standards (GIPS). Dette er en internasjonal standard for beregning og presentasjon av avkastningstall for fondsforvaltere. Norges Bank har laget en egen GIPS-rapport som er tilgjengelig på nettsidene til banken. Selskapet The Spaulding Group kontrollerer at Norges Bank Investment Management (NBIM) tilfredsstiller kravene som GIPS stiller.

Hvis man ved inngangen til 1998 hadde spart 100 kroner i SPU ville dette beløpet ha vokst til 173,06 kroner ved utgangen av 2011, etter at kostnadene ved forvaltningen er trukket fra. Som årlig avkastning i prosent ville dette blitt presentert som 4,00 pst. etter fradrag for forvaltningskostnader. En indeks som startet på 100 ved inngangen til 1998 ville ha økt til 173,06 ved utgangen av 2011, nøyaktig det samme som kronebeløpet. Uten fratrekk for forvaltningskostnader ville tallene vært henholdsvis 175,33 kroner, 4,09 pst. og et indeksnivå på 175,33.

Dersom innskuddet ble foretatt ved inngangen til 2002 ville beløpet ha vokst til 126,27 kroner ved utgangen av 2011, etter at kostnadene ved forvaltningen er trukket fra. Årlig avkastning i prosent ville vært 2,36 pst. etter fradrag for forvaltningskostnader, og indeksnivået ville vært 126,27. Før fratrekk for forvaltningskostnader ville tallene vært henholdsvis 127,55 kroner, 2,46 pst. og et indeksnivå på 127,55.

I beregningene over er tilførslene til fondet holdt utenom. Investering av ny kapital medfører transaksjonskostnader. Uten tilførslene ville kostnadene vært noe lavere, og avkastningen i beregningen over noe høyere.