Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1508 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at stiftelsen Vilde og andre ideelle organisasjoner på barnevernfeltet fortsatt kan få tilskudd via Bufetat?

Begrunnelse

Stiftelsen Vilde, er et foreldre- og barnesenter i Horten, organisert som en ideell stiftelse som tar imot gravide som trenger oppfølging under graviditeten og familier med barn i alderen null til seks år som trenger hjelp. Representanten er kjent med at statsråden har hatt et engasjement for å sikre og bevare dette, og liknende tilbud. Likevel ønsker Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) region sør å kutte kjøp av plasser ved Stiftelsen Vildes foreldre- og barnesenter i Horten, med den begrunnelse at det tilbudet som tidligere ble regnet som behandling nå regnes som utredning. Flere kommuner ønsker å bruke tilbudet, men senteret må nå nedbemanne og har en usikker fremtid i møte.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Stiftelsen Vilde besitter viktig spesialkompetanse om barn og familier som er sårbare og trenger hjelp og bistand. Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) region sør anerkjenner denne faglige kompetansen og ønsker derfor et nært faglig samarbeid med Stiftelsen Vilde. Regionen har formidlet til ledelsen ved Vilde at de ønsker å fortsatt benytte Vildes spesialkompetanse på denne gruppen.

Bufetat har ifølge barnevernloven ikke plikt til å etablere og drifte sentre for foreldre og barn. Regionene har derimot plikt til å bistå barneverntjenesten i kommunene ved plassering i sentre for foreldre og barn. Bistandsplikten gjelder uavhengig av om Bufetat har betalingsansvar for oppholdet eller ikke. Dette innebærer at Bufetat skal formidle plasser i private og kommunale sentre for foreldre og barn dersom det ikke er kapasitet i statlige sentre for foreldre og barn. Kommunene står selv fritt til å betale for oppholdet i sin helhet dersom det ikke anses som nødvendig å foreta utredning utenfor hjemmet.

Det fremgår av ansvars- og betalingsrundskrivet at dersom regionen, etter en konkret vurdering av behov, finner at det er nødvendig med utredning i senter for foreldre og barn, skal regionen dekke utgifter utover kommunenes egenandel. I dette ligger det ikke at stiftelser og ideelle organisasjoner på barnevernfeltet mottar tilskudd via Bufetat. Dette har de ikke fått tidligere. Det er likevel ingenting i veien for at det statlige regionale barnevernet kjøper tjenester fra disse tilbyderne dersom Bufetat vurderer det dit hen at det er et behov for det.

Når en kommune søker om tiltak i et senter for foreldre og barn, hender det at de ber om et bestemt tiltak. Bufetat må likevel vurdere i hver enkelt sak hvilket tiltak som skal tilbys. Tiltakene blir ikke informert om at en kommune har søkt om plass i denne konkrete institusjonen, før man tenker at det er dette tiltaket som faglig er det beste for barnet. Dersom det etter en nærmere vurdering ser ut til at for eksempel stiftelsen Vilde kan ha det beste faglige tilbudet, blir stiftelsen kontaktet.

I tillegg nr. 12 til tildelingsbrevet for 2011, datert 24. oktober 2011, presiserer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet overfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at ”Bufetat ikke skal endre praksis for kjøp av plasser ved sentre for foreldre og barn”. Samtidig er det viktig å utnytte kapasiteten i etablerte statlige tiltak, og Bufdir har presisert at regionene først skal utnytte kapasiteten i egne tiltak.

Stortingsrepresentanten nevner konkret region sør sin bruk av stiftelsen Vilde. Region sør har i sitt budsjett for 2012 lagt inn en forutsetning om kjøp av fem plasser ved Vilde, ut fra et estimat om at regionen selv har seks plasser til utredning. Erfaringen fra tidligere år har vist et behov for totalt 11 plasser, slik at dette forutsettes totalt sett å dekke behovet i region sør. I tillegg har de statlige sentrene et betydelig tilbud om behandling i familiens eget hjem. Stiftelsen Vilde og andre foreldre- og barnsentre gir et tilbud til foreldre og barn i en særskilt sårbar situasjon Det er viktig å ta vare på den kompetansen som ideelle stiftelser og private aktører besitter. Jeg ser derfor behov for en helhetlig gjennomgang av tilbudet til denne målgruppen. Jeg vil komme tilbake til dette i en egen meldingsdel som vil tas inn i en lovproposisjon om barnevernet. Denne tar jeg sikte på å legge frem i 2013.

Private aktører og ideelle organisasjoner er et nødvendig supplement til det statlige tiltaksapparatet. Statlig barnevern skal derfor ha et godt samarbeid med private aktører. Jeg er kjent med at noen private og ideelle aktører opplever avtalevilkårene med staten som utfordrende, dette særlig med tanke på forutsigbarhet i det statlige barnevernets kjøp av private plasser. Det er derfor iverksatt et arbeid med å evaluere avtalestrukturene for det statlige barnevernets kjøp av private plasser. Dette for å avklare om det kan gjøres noen grep som kan sikre mer forutsigbarhet for private og ideelle aktører.