Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1513 (2011-2012)
Innlevert: 04.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden opplyse hvor mye penger Oppland og Hedmark ble tilført gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern i perioden 1998-2008 og er det en føring fra helse- og omsorgsministeren at psykisk helsevern skal bygges ned igjen til et nivå før opptrappingsplanen for psykisk helsevern i 1998?

Begrunnelse

I Stortingsmelding 25 fra 1997 erkjente en at det psykiske helsevernet var blitt forsømt gjennom flere tiår på bekostning av andre samfunnsområder. De økonomiske rammene var for små, det var stor mangel på fagfolk, det var lite sammenheng i behandlingstilbudene og ventetiden var altfor lang.
Stortinget vedtok derfor Opptrappingsplanen for psykisk helse som skulle gå fra 1998 til 2008 og som innebar en stor oppgradering av tilbudene til mennesker med psykiske lidelser både innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
I Sykehuset Innlandet (Oppland og Hedmark fylker) har en gjennom opptrappingsperioden systematisk bygget opp bedre tilbud til en rekke pasientgrupper. Det er for eksempel om lag dobbelt så mange barn som får hjelp i dag som for 10 år siden. For voksne er det en økning på mer enn 50 prosent i antall som får behandling. En har rekruttert og utdannet en rekke kompetente fagpersoner innenfor mange ulike profesjoner, forskningsaktiviteten har økt til dels betydelig og har bidratt til en generell kompetanseheving innenfor psykisk helsevern i området.
Styret i Sykehuset Innlandet behandler i disse dager budsjett for 2013 og økonomisk langtidsplan for 2013-2016. Der pålegges psykisk helsevern å ta ned drift for 30 millioner i 2013 og å redusere driften innen psykisk helsevern med til sammen 157 millioner i løpet av de kommende tre år. Resultatet vil være at tilbud må legges ned, færre får hjelp og at ventetidene øker.
Sykehuset Innlandet planlegger de kommende tre år å kutte et beløp som trolig er tilsvarende den økningen som de to fylkene Oppland og Hedmark har fått tilført gjennom Stortingets opptrappingsplan for psykisk helsevern fra 1998-2008.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF opplyser at Sykehuset Innlandet HF i alt mottok 184,5 mill. kr. i opptrappingsmidler til psykisk helsevern i perioden 1998 – 2008.

De statlige føringene til de regionale helseforetakene bygger på signalene som er gitt i de årlige statsbudsjettene. Gjennom oppdragsdokumentene er det stilt krav til de regionale helseforetakene om at omstillingen innen psykisk helsevern skal videreføres, slik at DPS blir satt i stand til å ivareta allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. Omstillingskravet innebærer at DPS må prioriteres. Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå, dvs. sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner.

Om lag 80 % av utgiftene til psykisk helsevern går til drift av døgnplasser. Gjennom omstillingen av psykisk helsevern og samhandlingsreformen legges det opp til mer utadrettede arbeidsformer, bedre lokal beredskap og flere og bedre lokale tjenester generelt. Noen stikkord er ambulante tjenester, brukerstyrte plasser, hjemmebehandling og ikke minst en tydelig vektlegging av samhandling med kommunene. Gjennom denne satsingen vil andelen utgifter til åpne og utadrettede tjenester kunne øke og ressurser bundet opp i døgnplasser kunne reduseres, i første rekke i sykehusene.

Helse Sør-Øst opplyser i sakens anledning at

”…fortsatt utvikling av et godt behandlingstilbud innen psykisk helsevern og TSB har høy prioritet i Helse Sør –Øst. Styret i Helse Sør Øst RHF har, i sin sak 061/2010 Regionale utviklingsområder psykisk helsevern, vedtatt at psykisk helsevern er et prioritert satsingsområde også i årene som kommer. Styresaken innholder detaljerte vedtak som skal underbygge utviklingen for de neste årene. Feltet skal styrkes i tråd med Opptrappingsplanens mål og intensjoner. Det er gitt følgende overordnede mål for behandlingstilbudet innen psykisk helsevern:

- Omstillingen innen psykisk helsevern skal videreføres slik at DPS blir prioritert og satt i stand til å ivareta allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet.

- Pasienter/brukere skal ha et helhetlig tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og et normalt liv, dvs at tilbudet som hovedregel skal gis på kommune- og DPS-nivå.

- Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå, dvs sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner.

- Psykisk helsevern skal i størst mulig grad være basert på frivillighet.

Alle våre helseforetak er gitt i oppdrag å utarbeide områdeplaner i samarbeid med kommunene i området. Brukere og ansattes representanter skal være delaktige i arbeidet. Innen psykisk helsevern skal områdeplanarbeidet i alle sykehusområder svare opp føringer gitt i styresak061/2010. Vi er orientert om at Sykehuset Innlandet HF planlegger å ferdigstille områdeplan for psykisk helsevern i 2013.”

Helse Sør-Øst RHF bekrefter at Sykehuset Innlandet HF i forbindelse med budsjettet for 2013 vil prioritere DPSene i tråd med de nasjonale føringene, og at nye arbeidsformer som ambulante team og brukerstyrte plasser med mer er satsningsområder.

Innen psykisk helsevern opplyser Helse Sør-Øst RHF at det er gitt følgende oppdrag for 2012 til helseforetakene, herunder Sykehuset Innlandet HF:

”Det legges til grunn en større vekst i behandlingsaktivitet innen tverrfaglig spesialisert rus og psykisk helsevern enn i somatikk. I tråd med intensjonene i opptrappingsplanen videreføres satsingen med en styrking og modernisering av tjenestene innenfor psykisk helsevern og TSB. Omstilling innenfor disse tjenestene skal komme pasientene innenfor disse fagområdene til gode."

Jeg vil gjennom ordinær rapportering følge med på utviklingen av tjenestene i Helse Sør-Øst.