Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1521 (2011-2012)
Innlevert: 04.06.2012
Sendt: 05.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Rv2-utbyggingen mellom Slobrua og Kongsvinger synes å gå raskt fram. Det gleder hele sør-Hedmark. Men samtidig er det nå åpenbart at planleggingen av den gjenstående strekningen Nybakk - Slobrua må gå usedvanlig greit og uproblematisk om en skal ha mulighet til å bygge rv2 kontinuerlig og bli ferdig med hele strekningen til Kongsvinger i 2019.
Vil statsråden allerede nå sikre framdriften av prosjektet ved å fremme forslag om statlig planlegging av gjenstående strekningen mellom Nybakk og Slobrua?

Begrunnelse

En utbygging av rv2 er sterkt etterlengtet. Prosjektet har vært preget av store forhåpninger, gjentatte skuffelser og utsettelser med henblikk på framdrift og ferdigstillelse og betydelig lokale stridigheter. Det kan synes som om konfliktene forflytter seg etter hvert som prosjektet beveger seg og at det oppstår ganske harde og vedvarende konfliktlinjer lokalt. Dette er ingen tjent med. Rv2 er en sentral ferdselsåre av stor nasjonal betydning og kapasitetsgrensen for dagens veg er nådd for lengst.
Det haster med å fullføre prosjektet og det bør være en nasjonal oppgave å ta belastningen som valg av trase gir. Dette vil også redusere potensialet for lokale konflikter og skillelinjer.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det foreligger godkjente kommunedelplaner for strekningen Slomarka – Nybakk. Statens vegvesen vil begynne på reguleringsplanarbeidet høsten 2012 i samråd med de berørte kommunene Ullensaker, Nes og Sør-Odal. Statens vegvesen regner med at reguleringsplanene skal kunne være vedtatt i 2015, hvis ikke uforutsette problemer oppstår. Statens vegvesen oppgir at det per i dag ikke er noe som tilsier at statlig reguleringsplan skal være nødvendig. Jeg forholder meg til at Statens vegvesen og kommunene gjennomfører planleggingen på vanlig måte.

Jeg vil komme tilbake tidspunktet for gjennomføring av prosjektet i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 som vil bli lagt fram for behandling i Stortinget våren 2013.