Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1530 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med fagetatenes forslag til ny NTP 2014 - 2023 er det utarbeidet en rekke rapporter. En av disse omhandler hva det vil koste å fjerne forfallet knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveier der anslaget for hele landet er på ca. 18 mrd., men anslag for selve veinettet mangler. Det synes som om SVV gjennom sine regioner har oversikt over dette men samlet oversikt mangler.
Kan statsråden legge frem samlet oversikt over hva det koster å fjerne forfallet på alle deler av fylkesveienettet?

Begrunnelse

Rapporten det vises til er datert 2012 og utarbeidet av Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet. Jeg ber om at det lages oppstilling som, så langt det er mulig, gir tall for hhv. ult. 2009 (før ikrafttredelse av Forvaltningsreformen) og ult 2011 evt. primo 2012. Jeg ber om at rapportens tabell 3 side 22 om forfall bru, ferjekai og fylkesveier suppleres med tall for kartlagt forfall på selve veibanen og spesifisert pr. fylke. På befaringsreiser i 2011 og 2012 har Transportkomiteen i noen fylker fått oppgitt tall for vedlikeholdsetterslep (forfall) men det mangler en systematisert oppstilling. Det vil også være viktig å få tallfestet hvordan vedlikeholdssituasjonen på fylkesveinettet var før oppstart av forvaltningsreformen. For at dette skal gi mening må status for fylkesveinettet ult 2009 suppleres med vedlikeholdsmessig status for de såkalte "øvrige riksveier" og evt. andre riksveier som gjennom reformen ble omklassifisert til fylkesvei. Hensikten er å få et samlet og dokumentert grunnlag for å se hvordan situasjonen mht. vedlikeholdsetterslepet på veinettet i fylkene har utviklet seg.
Jeg minner om at SVV i samarbeid med Fylkeskommunen også har forvaltningsmessig ansvar for fylkesveiene og derved må ha oversikt over tilstanden.
Jeg går også ut fra at dette finnes tilgjengelig som en del av det evalueringsarbeidet jeg regner med at regjeringen gjør omkring effekten av Forvaltningsreformen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I en del fylkeskommuner er det allerede gjennomført en fullstendig kartlegging for hele fylkesvegnettet etter bestilling fra vegeier, som er den enkelte fylkeskommune. Dette gjelder blant annet for de fire fylkene i Statens vegvesen Region øst: Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Resultatene av disse analysene finnes i Statens vegvesens rapporter nr. 65 og 66. Det er gitt tilsvarende bestillinger fra fylkeskommunene i Buskerud, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag til de respektive regionvegkontorene i Statens vegvesen.

For å få en samlet oversikt over kostnadene for å fjerne forfallet på hele fylkesvegnettet har Vegdirektoratet i samråd med fylkeskommunene gitt regionvegkontorene i Statens vegvesen et oppdrag om å gjennomføre en kartlegging av øvrige vegobjekter (vegoverbygning, drenering og vegutstyr) på fylkesvegnettet. Frist er satt til 1. november 2012. Retningslinjene som er gitt i oppdraget, er identiske med de som ble gitt for de samme vegobjektene på riksveger.

Resultatene av kartleggingen som er gjennomført som grunnlag for etatenes forslag til NTP 2014-2023, er rapportert i Statens vegvesens rapporter nr. 75 og 76. Disse resultatene er ikke uten videre sammenlignbare med tidligere overslag av størrelsen på vedlikeholdsetterslepet fordi metodikken som er benyttet er vesentlig endret. Når forfallet skal fjernes, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig og fornuftig samtidig å foreta mer omfattende oppgraderinger. Dette kan dreie seg om tiltak for å oppfylle krav i forskrifter eller tiltak som det vil være rasjonelt og økonomisk fordelaktig å gjennomføre samtidig som man likevel skal fjerne forfall. Kostnadene til slike tiltak er, i den grad det har vært mulig å identifisere dem, inkludert i det samlete behovet i analysene som er rapportert i Statens vegvesens rapporter nr. 75 og 76. Tidligere beregninger av vedlikeholdsetterslepet omfattet ikke kostnader til slike oppgraderinger.

Før Statens vegvesen har gjort analyser av forfallet på hele fylkesvegnettet som man har blitt enig med fylkeskommunene om, er det ikke mulig for meg å gi den samlete oversikten som representanten Sortevik ber om.