Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1537 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 07.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at den frivillige sammenslåingen av Harstad og Bjarkøy kommune gjennomføres, og ikke stopper opp fordi Troms fylkeskommune trekker seg fra sin finansieringsandel av Bjarkøyforbindelsene, og vil statsråden ta et initiativ ovenfor fylkeskommunen for å få på plass en slik finansiering?

Begrunnelse

Som statsråden er kjent med har Harstad og Bjarkøy kommune intensjoner om å slå seg sammen med virkning fra 1. januar 2013. Denne kommunesammenslåingen finner sted på bakgrunn av en folkeavstemning i Bjarkøy kommune, hvor et klart flertall forutsatte utbygging av Bjarkøyforbindelsene for en slik sammenslåing. Imidlertid reises det nå tvil om denne utbyggingen vil finne sted fordi Troms fylkeskommune, basert på innstilling fra fylkesrådet i forkant av samlingen i Troms fylkesting som starter 12. juni, ikke ser ut til å være villig til å finansiere sin andel av prosjektet. Inntil videre mangler derfor en oppstartsdato for realiseringen av Bjarkøyforbindelsene, som igjen truer gjennomføringen av kommunesammenslåingen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Harstad kommunestyre og Bjarkøy kommunestyre fattet 20. januar 2011 vedtak om å søke om at kommunene ble slått sammen til en kommune fra 1. januar 2013. Basert på søknadene fra kommunene ble det utarbeidet en kongelig resolusjon som ble vedtatt av kongen i statsråd 24. juni 2011. Navnet på den nye kommunen skal være Harstad.

Jeg er godt kjent med at dette har vært en langvarig prosess, hvor etableringen av Bjarkøyforbindelsene har vært sentralt for innbyggerne og politikerne i Bjarkøy kommune. I Bjarkøy ble det avholdt rådgivende folkeavstemning om sammenslåingsspørsmålet i 2002. Resultatet ble et flertall på om lag 90 prosent for sammenslåingen, med en oppmøteprosent på 64,3. I Harstad ble det avholdt folkemøte i samme periode. 22. oktober 2002 fattet Bjarkøy kommunestyre et vedtak om sammenslåing med Harstad under forutsetning om at fullfinansiering er brakt i orden og arbeidet med Bjarkøyforbindelsene er igangsatt.

Lokale krefter har siden den tid jobbet for å få på plass en etterlengtet veiforbindelse mellom øyene Sandsøy, Grytøy og Bjarkøy i Bjarkøy kommune. Etableringen av Bjarkøyforbindelsene ble vedtatt i desember 2009 av Troms fylkesting, som en del av fylkesvegplan 2010-2019. Kommunene selv tolket dette som at fullfinansieringen var på plass og at arbeidet var igangsatt, og søkte dermed om sammenslåing.

Kommunal- og regionaldepartementet vil bidra til etableringen av forbindelsene. Kommunene ble av tidligere statsråd Erna Solberg lovet 20 millioner kroner til etableringen av Bjarkøyforbindelsene. Forutsetningene var at all annen finansiering i prosjektet er sikret, at prosjektet kvalitetssikres av samferdselsmyndighetene, og at kommunene slår seg sammen. Denne lovnaden står fortsatt ved lag, og med de samme forutsetningene. Jeg har også vedtatt å prisjustere lovnaden, slik at departementet vil bidra med 22,8 millioner kroner.

Bjarkøyforbindelsene er en del av det fylkeskommunale vegnettet, og således er det fylkestinget som må avgjøre om dagens fergeforbindelser skal erstattes med tunnel- og broforbindelse. Det vil være svært uheldig dersom jeg, som kommunal- og regionalminister, forsøker å påvirke de lokale vedtakene og prioriteringene som gjøres av Troms fylkesting. Det er nå opp til de lokale beslutningstakerne å gjøre de nødvendige vedtak i henhold til sine tidligere planer.

Jeg er optimistisk på vegne av innbyggerne i nye Harstad kommune, og håper at prosjektet blir realisert til glede for innbyggerne og næringslivet i regionen.