Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1534 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 07.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Forsvarsdepartementet deltok i februar i fjor på en stor våpenmesse i De forente arabiske emirater.
Overfor hvilke land bidro departementets folk til å promotere norsk våpeneksport, og hvilke begrensninger mener statsråden at det generelt bør ligge på departementets deltakelse i slike aktiviteter?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. juni 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om Forsvarsdepartementets deltakelse og promotering av norsk våpeneksport på våpenmesse i De forente arabiske emirater.

Det er regjeringens politikk å fremme eksport av varer produsert i Norge, herunder forsvarsmateriell. Slik eksport bidrar til teknologisk utvikling og bærekraft i norsk næringsliv. Norsk forsvarsindustris posisjon i det globale forsvarsmarkedet gjør også at vi i Norge i dag har et tilbud av høyteknologiske arbeidsplasser utenfor våre største bysentra. Eksport av forsvarsmateriell er regulert av en streng eksportkontrollordning, som forvaltes av Utenriksdepartementet. Jeg viser i denne sammenhengen til St.meld. nr. 38 (2006-2007).

Forsvarsdepartementet gir støtte til markedsføring av forsvarsmateriell gjennom blant annet deltakelse på utstillinger, ved å være til stede på norske bedrifters stand og ha møter med ulike lands myndigheter. Markedsføringsstøtte godkjennes i hvert enkelt tilfelle av departementet og vil bare bli gitt til markedsføring av materiell overfor myndigheter fra land hvor det kan påregnes eksportlisens. I praksis kan det derfor sies at regjeringens markedsføringspolitikk i realiteten styres av den til enhver tid gjeldende praktisering av eksportkontrollregelverket.

På IDEX 2011 i De forente arabiske emirater, som representanten Høybråten viser til, var det ikke møter med andre lands myndigheter. Departementets deltakelse var således av generell karakter og ikke rettet mot promotering av materiell overfor enkeltland. IDEX 2011 var for øvrig en internasjonal utstilling med utstillere og besøkende fra mange land både i regionen og utenfor denne. Det er her viktig å poengtere at forsvarsmarkedet i dag er et globalt marked, og slike utstillinger har derfor i større grad karakter av å være globale møteplasser enn å være direkte innrettet mot landet eller regionen de finner sted i. Man vil derfor finne mange av de samme deltakerne, både fra myndighets- og industrisiden, på de ulike utstillingene over hele verden. På nær sagt alle disse utstillingene stiller det representanter fra land som det ikke er aktuelt for Norge å skulle eksportere materiell til, eller inngå industrisamarbeid med.