Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1550 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 08.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Fraværsordningen har ført til økte kostnader og mer administrasjon for skolene etter at sletting av fravær ble innført, samtidig gir det en signaleffekt om at fravær er greit fordi det ikke blir ført på vitnemålet, og at skolearbeid ikke er viktig.
Med hvilken begrunnelse forklarer statsråden denne ordningen med å ikke synliggjøre alt fravær på vitnemålet, når vi vet at mye fravær gjør det vanskelig å få jobb, lærlingplass, praksisplass mv, og at terskelen for å ta fri blir lavere med slike incentiver?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 3. juni 2012 kan vi lese at ungdomsskoler og videregående skoler blir pålagt enda mere kostnader, administrasjon og byråkrati, med ordningen om fravær som ble innført i 2008, fordi elevene kan søke om å få strøket fraværet. Skoleledere i Hordaland sier at ordningen med dette, krever mer administrasjon og økte kostnader. Ordningen favoriserer de som har tatt fri for å reise på ferie da disse kan få slettet sitt fravær, mens ungdom som sliter med sykdom ikke får det. Feriefravær vil ikke bli skrevet på vitnemålet, mens sykefravær blir ført opp. Gjennom skolegang og utdannelse forberedes elevene til et arbeidsliv der krav til resultater, måloppnåelse og ansvar er høyt, og der fravær må synliggjøres og fraværsoppfølging er påkrevd gjennom lover og regler. Ved siden av karakterer blir elevene også målt på fravær når de skal søke seg praksisplass, lærlingplass, sommerjobb og en framtidig jobb. Når en slik ordning gir rom for å ta ut fri når det måtte passe, og det i tillegg blir slettet, vil det gi en negativ signaleffekt om at det også er greit i andre sammenheng.
Når vi vet at det stilles høye krav til læring og kunnskap for å komme seg i videre utdannelse, og gjennom det være rustet til å komme seg i arbeid, blir det feil signal å gi, at det er lett å få fri og ikke få fraværet ført på vitnemålet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er viktig at skolen lærer elevene å ta ansvar for egen deltakelse i opplæring og senere arbeid. Å bidra til større ansvarliggjøring og bedre oppfølgning av elevene var en av grunnene til at forskrift til opplæringsloven ble endret i 2009, slik at elevenes fravær på ungdomstrinnet skulle bli påført vitnemålet for grunnskolen. Fra og med 8. årstrinn skal i utgangspunktet alt fravær nå påføres vitnemålene for grunnskolen og videregående opplæring.

Etter opplæringsloven § 2-11 kan enkeltelever i grunnskolen etter søknad få permisjon i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen for å gi permisjon er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Elevene har ikke rett til permisjon. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres av skolen etter en konkret vurdering av konsekvensene fraværet vil ha for elevens opplæringssituasjon.

Jeg mener at skolene bør utvise varsomhet når de vurderer en søknad om permisjon. Stort fravær kan ha alvorlige konsekvenser for elevenes opplæring. Det er derfor viktig at permisjoner kun innvilges når det er forsvarlig i det enkelte tilfelle.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan elevene i grunnskolen kreve at fravær som skyldes helsegrunner og fravær som skyldes innvilget permisjon, ikke blir ført på vitnemålet. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-41. Hvis skolen anser det som forsvarlig å innvilge permisjon, kan eleven derfor kreve at inntil 10 skoledager av dette fraværet ikke blir ført på vitnemålet. Dette vil kun gjelde feriefravær som følge av en innvilget søknad om permisjon. Hvis en søknad om permisjon ikke innvilges, og elevene likevel tas ut av opplæringen, skal fraværet føres på vanlig måte.

Sykdomsfravær kan strykes fra og med fjerde dag dersom eleven har legeerklæring. Kortere fravær som skyldes helsegrunner, kan ikke strykes fra vitnemålet med mindre det fremgår av legeerklæring at eleven har dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom.

Jeg understreker at det maksimale antallet dager som kan kreves ikke ført på vitnemålet, er 10 dager. Det betyr altså inntil 10 dager sammenlagt i løpet av et opplæringsår, ikke 10 dager per fraværsårsak.

Også i videregående opplæring er antall dager som elevene kan be om at ikke blir ført på vitnemålet, begrenset til inntil 10 dager sammenlagt. For ikke å bli ført på vitnemålet må det dessuten være dokumentert at fraværet skyldes en av de grunnene som er angitt i forskrift til opplæringsloven § 3-47, for eksempel sykdom eller politisk arbeid. Som i grunnskolen kan sykdomsfravær bare strykes fra og med fjerde dag med mindre det fremgår av legeerklæring at eleven har dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom.