Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1549 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 08.06.2012
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 15.06.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I enkelte deler av landet opplever man stor konflikt mellom reinbeitedistrikt og det øvrige lokalsamfunn. I Meråker kommune har det over lang tid pågått konflikt i forbindelse med avvikling av vandreløpet Meråker Mountain Challenge.
Vil statsråden foreta en gjennomgang og endring av reindriftslovens § 65 slik at man får klarlagt hvordan man skal forstå begrepet "særlig skade for reindriften" slik at allmennheten i større grad kan sikres mulighet til å ferdes til fots i fjellet?

Begrunnelse

I handlingsplanen for omstilling i Meråker 2006 - 2011 heter det blant annet under punktet - Arrangement og idrettsbasert reiseliv, at det er ønskelig og bidra til å utvikle "Meråkernavnet" som merkevare. Dette innebærer at man blant annet ønsker å støtte utviklingen av sommeraktiviteter (idrett og annet) for både barn og ungdom, men også for familier med tanke på helårs turisme.
I den anledning har man etablert Meråker Mountain Challenge (MMC). De arrangerer i juli måned et vandreløp for alle. Løpet starter i Guddingsvika i Meråker og går i mål på Teveltunet. Dette er en vandring som går over 90 km og hvor det planlegges arrangert med startdag 21. juli d.å. Denne vandringen ble også arrangert i fjor med 72 deltakere påmeldt, hvorav 53 startet og 38 deltakere fullførte. Arrangøren forventer ikke å tjene penger på fjelløpet da det baserer seg kun på frivillighet fra de som bidrar til å lage løpet.
Siden høsten 2010 og frem til i dag har det vært flere møter og stor uenighet mellom MMC og Feren reinbeitedistrikt (FRD) om løpet bør avholdes, når det skal avholdes og hvordan det skal avvikles. Både Meråker kommune ved ordføreren og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har deltatt konstruktivt i prosessen for å forsøke å få til enighet om en felles avtale som ivaretar partenes interesser på en god måte.
Den 13. desember 2011 ble det avholdt møte mellom MMC og FRD med det utgangspunkt å komme frem til enighet. FRD la i dette møtet frem et forhandlingsutkast. Ifølge referatet fra møtet fremkommer det at vandreløpet kunne starte 21./22. juli 2012 under gitte forutsetninger som at, reindriftsnæringen holdes orientert om planene, at en representant fra FRD skal være med i helikopteret ved bruk av slikt transportmiddel, arrangementet gis ett års prøveperiode med påfølgende evaluering, og det skal ytes erstatning ved eventuelt etterarbeid for reindriftsnæringen.
Den 17. april d.å. møttes partene på nytt til et avklaringsmøte. I dette møtet ble det fremholdt fra FRD at fjorårets arrangement påførte store ekstrakostnader og merarbeid. Videre gikk FRD bort fra sin tidligere aksept om at vandreløpet kunne avholdes 21./22. juli 2012, og mente 28. juli skulle være tidligst startdato. Det ble også fra FRD lansert et øvre tak på antall deltakere, og at dette skulle settes til 200 i fremtiden, samt at de fremmet krav om kompensasjon for helikopterutgifter begrenset til 100 000 kr i forbindelse med etterarbeid etter MMC.
MMC har i all korrespondanse vært tydelig på at man ikke har noen interesse i å ødelegge for reindriftsnæringen i Meråker, men føler samtidig en stor fortvilelse over at ethvert forsøk på å få avviklet dette arrangementet medfører store uenigheter og problemer. Det er også verdt og merke seg at Essand reinbeitedistrikt ikke har innsigelser til den delen av løpet som går gjennom deres distrikt i samme tidsperiode. MMC har gitt et klart uttrykk for at man har til hensikt å ferdes med varsomhet og ønsker å ivareta reindriftsnæringens behov for varsomhet.
Undertegnede registrerer at enkelte reinbeitedistrikt benytter seg av bestemmelsene i reindriftslovens § 65 ferdsel i område hvor rein beiter, på en slik måte at det vil være nærmest umulig for allmennheten og ferdes i de angitte områder eller få avholdt annen aktivitet som i utgangspunktet ikke skulle innebære å være til hinder for næringen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Bestemmelsen i Lov av 15. juni 2007 nr. 40 Om reindrift (Reindriftsloven) som representanten Robert Eriksson viser til, § 65 Ferdsel i område hvor rein beiter, har følgende ordlyd:

”De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting”.

Områdestyret kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneiere og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres.”

Kalvingsområder og områder for samling og skilling av rein er eksempel på områder hvor det kan være aktuelt å nedlegge slike midlertidige ferdselsforbud for en begrenset periode.

Dersom områdestyret nedlegger et forbud etter reindriftslovens § 65 andre ledd, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer at vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsnivå. I slike situasjoner vil alle sider av saken bli vurdert, herunder om tiltaket kan anses å være til ”særlig skade for reindriften”. De få gangene slike vedtak har vært påklaget, har avgjørelsen både gått i favør og disfavør av reindriften. Enkelte ganger har det vært åpenbart nødvendig å nedlegge et midlertidig forbud mot et arrangement, eventuelt at arrangementet kan gjennomføres under visse vilkår.

Det må sies at i praksis er bestemmelsen lite brukt. Det er også svært sjelden at det kommer til konflikter mellom reindriften og andre interesser når arrangement skal avvikles. Etter mitt syn fungerer bestemmelsen godt og etter formålet. Bl.a. kan den bidra til å øke bevisstheten om reindriftens behov for å drive uforstyrret i visse sårbare perioder. Den bidrar også til å fremme kontakt mellom reindriften og arrangør når ulike arrangement i reinbeiteområde planlegges. På den måten kan bestemmelsen bidra til at begge parters interesser og behov innenfor reinbeiteområdene blir ivaretatt.

Jeg har imidlertid forståelse for spørsmålet fra representanten Eriksson ut fra den konkrete saken som nevnes. Men, heller ikke i dette tilfellet er det den gjeldende bestemmelsen i reindriftsloven (§ 65) som i seg selv er problemet, men snarere hvordan konkrete søknader har blitt vurdert og behandlet. Her vil jeg understreke at også i denne saken er det nødvendig med en fornuftig, balansert vurdering og avveining av ulike hensyn og interesser.

På denne bakgrunn ser jeg ikke behov for å ta initiativ til en endring av reindriftslovens § 65 andre ledd.