Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1555 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 21.06.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Blir kraftforbindelsen mellom Norge og Sverige, SydVest linken, behandlet etter de nye reglene for konsesjonsbehandling?

Begrunnelse

Den 14. mai 2012 behandlet Stortinget den nye nettmeldingen ”Vi bygger Norge”. En viktig del av den nye nettmeldingen omhandler bedre rutiner for konsesjonsbehandling av nettutbygginger.
Det er bebudet at det skal legges til rette for en tidligere politisk avklaring av prinsipielle spørsmål rundt behov og konseptvalg. I tillegg skal man sørge for en tidlig involvering av alle som har interesser i utbyggingssakene.
I Østfold skal det snart startes arbeid med den nye kraftforbindelsen mellom Norge og Sverige, Sydvest-linken. Gode løsninger i dette arbeidet fordrer at kommuner, Østfold fylkeskommune og en rekke andre instanser involveres i arbeidet.
Dette er nødvendig for å få belyst utbyggingens betydning for skoginteresser, nærings- og grunneierinteresser, kultur - og rekreasjonsområder, bo-områder og utvikling av de nærliggende kommunene.
Det gjelder å finne gode løsninger for lokalsamfunnene. Lokalpolitisk involvering og lokale vedtak vil bidra til det. Retningslinjene i den nye nettmeldingen vil være førende. Jeg imøteser statsrådens svar på hvorvidt Sydvest-linken vil behandles etter de nye retningslinjene.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I nettmeldingen ''Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet" (St.meld. nr. 14 (2011-2012)) presenteres regjeringens forslag til endringer i konsesjonssystemet for større kraftledningsprosjekter. Det fremgår av nettlmeldingen at det må vedtas nødvendige lovendringer for å få innført det nye systemet.

Nettmeldingen ble behandlet av Stortinget 15. mai basert på Innst. 287 S (2011-2012). På bakgrunn av stortingsbehandlingen har departementet igangsatt arbeid med en lovproposisjon om de endringer som må til i energiloven. Endringene i konsesjonsprosessen vil bli iverksatt så snart lovendringene er trådt i kraft.

Den konkrete saken representanten viser til er allerede meldt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og høringen av meldingen er avsluttet. Dette innebærer at saken er kommet så langt i prosessen at denne kraftforbindelsen ikke vil omfattes av endringene som er presentert i nettmeldingen.

Jeg gjør likevel oppmerksom på at også dagens regelverk gir grunnlag for en omfattende deltagelse på flere stadier i saksbehandlingen for alle involverte det være seg kommuner, fylkeskommune, grunneiere og andre rettighetshavere før saken avgjøres av konsesjonsmyndighetene.