Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1557 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 19.06.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Er statsråden enig i at en må tilstrebe seg på å finne den rette plasseringen til det enkelte barns behov, og er statsråden villig til å foreta en gjennomgang av hvordan det offentlige benytter rammeavtalene med de private og ideelle institusjonene?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller viser til at private og ideelle barnevernsinstitusjoner plikter å stille med et antall ledige plasser, som det offentlige skal kunne benytte seg av gjennom rammeavtale. Dette er plasser som aktørene må ha klare, men som det offentlige ikke finansierer før de tas i bruk. Imidlertid tyder tilbakemeldinger på at det fra Bufetats side foregår en skjult nedbygging av disse institusjonene, ved at de lokale fagteamene instrueres til å plassere barn med overkapasitet i de offentlige institusjonene fremfor å benytte de ledige plassene hos ideelle og private institusjoner. Undertegnede har blitt gjort kjent med at dette gjøres bl.a. under påskudd av at det er "fullt" hos de ideelle, så snart de faste plassene er fylt opp.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Barnevernets målsetning er å hjelpe alle barn som trenger det med et godt og trygt barnevernstilbud. For det enkelte barn er det viktig at de får rett tiltak til rett tid. Vi skal derfor ha et ha et differensiert tjenestetilbud med høy kvalitet, slik at barns varierende behov kan ivaretas.

For å ivareta barnas behov er det nødvendig å innrette tjenester og tiltak slik at barnevernets ressurser blir godt anvendt. En god utnyttelse av ressursene krever blant annet at vi utnytter kapasiteten i eksisterende tiltak – samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av tilbudet til det enkelte barn.

Regjeringen mener at drift av barnevernsinstitusjoner i hovedsak er en offentlig oppgave, og derfor skal Bufetat først utnytte kapasiteten i statlige tiltak så godt som mulig, før private tiltak tas i bruk. I tillegg skal ideelle private aktører prioriteres fremfor kommersielle. Vi mener de ideelle kan ha et fortrinn i å levere tjenester av høy kvalitet, hvor mest mulig av midlene kommer barna til gode.

Alle private aktører gir et viktig og nødvendig supplement til de statlige institusjonene. Omkring halvparten av institusjonsplasseringene er i dag i private institusjoner. Vi er derfor opptatt av at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Bufetat har et godt samarbeid med private aktører.

Departementet følger kontinuerlig opp anskaffelsesprosessene og utnyttelsen av avtalene med private aktører. Rammeavtalene skal bidra til fleksibilitet i barnevernsystemet – nettopp for å ivareta barnas individuelle behov. Det ligger likevel en opplagt usikkerhet for de private aktørene i bruken av disse plassene, en usikkerhet som de private aktørene – og også staten – må ta høyde for.

Jeg er kjent med at noen private og ideelle aktører opplever avtalevilkårene med staten som utfordrende, dette særlig med tanke på forutsigbarhet i det statlige barnevernets kjøp av private plasser. Det er derfor iverksatt et arbeid med å evaluere avtalestrukturene for det statlige barnevernets kjøp av private plasser, for å avklare om det er grep som kan tas for å sikre mer forutsigbarhet.