Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1574 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Besvart: 20.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Viser til skriftlig spørsmål nr. 1468 fra undertegnede og helse- og omsorgsministerens svar av 7. juni d.å.
Kan jeg be om å få vite hvor mange behandlingsplasser med rusproblematikk og omfattende psykisk lidelse betegnet som kategori 3 for de over 35 år, og hvor mange ettervernsplasser Helse Sør-Øst vil ha etter 1. juli 2012 når vårens anbudsrunde er avsluttet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som det fremgår av mitt svar på spørsmål 1468 fra representanten Hjemdal vil Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den anskaffelsesprosess som nå er avsluttet inngå avtaler om 18 plasser for pasienter med såkalt dobbeltdiagnoseproblematikk innen psykisk helsevern. Av disse 18 plassene er 12 ikke aldersbestemte plasser og vil derfor være tilgjengelige også for pasienter over 35 år. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF i alle helseforetaksområdene i regi av egne virksomheter tilbud til pasienter med samtidig rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Det nøyaktige antall plasser vil ifølge Helse Sør-Øst RHF ikke uten videre la seg tallfeste, ettersom pasienter med sammensatte lidelser får tilbud om behandling både i det psykiske helsevernet og innen tverrfaglig spesialisert behandling.

Imidlertid har jeg fått forsikringer fra Helse Sør-Øst RHF om at alle pasienter – også de over 35 år – med samtidig rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser vil få tilbud om forsvarlige og gode tjenester.

Med hensyn til det representanten Hjemdal omtaler som ettervernsplasser, så har ikke spesialisthelsetjenesten egne ettervernsplasser. Det samarbeides imidlertid tett med pasientens hjemkommune om tilrettelegging av tilbud om oppfølging for den enkelte pasient.