Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1576 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Besvart: 20.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden ta umiddelbare grep for å få slutt på den uholdbare situasjonen med utilfredsstillende rengjøring av medisinsk utstyr som kan medføre betydelig økt risiko for helseplager for pasientene?

Begrunnelse

VG avslører 12.06.12 at det ved en rekke legekontor og i tannhelsetjenesten foregår håndvask av det medisinske utstyret. Dette innbærer også utstyr som benyttes på flere pasienter og som dermed i verste fall kan medføre overføring av smitte og økt infeksjonsfare. Direktør i statens helsetilsyn Lars E. Hanssen har mange ganger advart mot at helsetjenesten driver med for høgt risikonivå, jeg mener dette er enda en indikasjon på at han har rett. Jeg er bekymret for at lovverket knyttet til dette er strengt nok, og vil derfor på det sterkeste oppfordre statsråden til å gå gjennom omfanget av dette samt fremme nødvendige lovendringsforslag for å få slutt på denne praksisen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Institusjonene skal etablere kvalitetssikringssystemer som sikrer at utstyr som kan overføre smitte, blir rengjort, desinfisert, eventuelt sterilisert, oppbevart, transportert og ellers håndtert på en tilfredsstillende måte. I dette ligger også at institusjonen skal forsikre seg om at det utstyr som inngår i disse prosedyrene, fungerer tilfredsstillende.

Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner, ny helse- og omsorgstjenestelov, helsepersonelloven og internkontrollforskriften inneholder alle bestemmelser som er relevante for den problemstillingen som beskrives, jf vedlagte oversikt. Det grunnleggende regelverket, både når det gjelder forsvarlig virksomhet, smittevern og medisinsk utstyr, er således på plass. Videre er en forskrift om håndtering av medisinsk utstyr under utarbeidelse – denne vil også inneholde krav til bl.a. opplæring, bruk og vedlikehold av medisinsk utstyr.

Slik jeg ser det, handler dette mer om kompetanse hos personell enn ytterligere regelverksarbeid.

Det er viktig å peke på at Helse- og omsorgsdepartementet nå har styrket arbeidet ved å godkjenne etableringen av en Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering. Denne kompetansetjenesten er et viktig tiltak for å sikre en ensartet, forsvarlig kultur når det gjelder rengjøring av medisinsk utstyr i helsetjenesten. Målgruppen er alle som driver kontaminering i spesialist- og primærhelsetjenesten, inkludert et økende antall mindre, private aktører. Hovedoppgaven til en nasjonal kompetansetjeneste er å bygge opp og formidle kompetanse i helsetjenesten. Videre skal en nasjonal kompetansetjeneste overvåke og formidle behandlingsresultater, delta i forskning og etablering av forskernettverk, bidra i relevant undervisning og sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. En nasjonal kompetansetjeneste skal også bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Det skal iverksettes tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester og etablering av faglige referansegrupper.

For øvrig vil jeg få vise til at Folkehelseinstituttet er ansvarlig for å gi faglige råd med tanke på smittevern.

Vedlegg til svar:

- Forskrift om smittevern i helsetjenesten:

Se lenke: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20050617-0610.html#1-2

- Ny helse- og omsorgstjenestelov:

Se lenke: http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

- Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven):

Se lenke: http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

- Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten:

Se lenke: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Utkastet til forskrift vil bli sendt på høring i nær fremtid. Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål.

Forskriften retter seg blant annet mot helsetjenestens og helsepersonells håndtering av medisinsk utstyr. Den vil stille krav til

- opplæring; brukerne av medisinsk utstyr skal til enhver tid ha nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk

- bruk; medisinsk utstyr skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger

- vedlikehold; planlagt og systematisk og basert på produsentens anvisninger og en vurdering av risiko, slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare.

Statens helsetilsyn er tilsynsmyndighet for helsetjenestens og helsepersonells håndtering av medisinsk utstyr.