Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1587 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.06.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Folketrygden er reformert for å dempe veksten i pensjonsutgiftene. Vanlige folk må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon som før. Samtidig fremkommer det, bl.a. i Finansavisen 13. juni at ledelsen i flere statskontrollerte selskaper har gullpensjoner. Mange får en såkalt "Top hat" som innebærer at bedriften betaler pensjonen over 12 G. Ifølge Finansavisen har 19 personer i statskontrollerte selskaper pensjonsavtaler med en nåverdi på til sammen 380 mill. kroner.
Hvordan forholder statsministeren seg til dette?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har gjort rede for sine holdninger til ansettelsesvilkår for ledere i statlige selskap i de justerte veiledende retningslinjer som ble fastsatt 31. mars 2011. Retningslinjene er blant annet tatt med som vedlegg 1 til Meld. St. 13 2010-2011 Aktivt eierskap. Et viktig nytt element i retningslinjene er at pensjonsordninger for inntekter over 12 G skal innrettes som innskuddspensjon. Det er også satt en øvre ramme for innskuddet, begrenset til maksimalt 30 pst. av fastlønn ut over 12 G. Ved overgang til innskuddspensjon, vil pensjonene ikke lenger utgjøre en andel av sluttlønn, men være avhengig av lengden på opptjening og inntekten i det enkelte opptjeningsår. I henhold til selskapslovgivningen (jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-2 (2)) er styrene ansvarlig for ansette daglig leder. I dette ligger også å avtale lønn og andre ansettelsesvilkår, herunder pensjonsytelser. Videre ligger det innenfor styrets ansvar å utarbeide retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse både til daglig leder og andre ledende ansatte (jf. allmennaksjeloven § 6-16 (a)). Dette gjelder både for private og statlig eide selskaper. Regjeringen har i tillegg fastsatt at heleide statlige selskap skal følge samme regler. Styrets retningslinjer skal behandles av generalforsamlingen gjennom en rådgivende avstemning.

Regjeringen legger vekt på at selskaper med statlig eierskap skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Dette er også uttrykt i de nevnte retningslinjene fra 31. mars 2011. Samtidig respekterer regjeringen tidligere inngåtte avtaler om lederlønn. Effekten av overgang til innskuddspensjon vil derfor komme over tid, i takt med utskifting av ledende ansatte eller eventuelt ved reforhandling av vilkårene i gjeldende avtaler.