Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1588 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 14.06.2012
Besvart: 21.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Internerte asylsøkere ved Trandum utlendingsinternat ble nylig dimittert som følge av den nå avsluttede streiken i offentlig sektor, og som omfattet ansatte ved mottaket. Nå som streiken er avsluttet har undertegnede følgende spørsmål:
Har statsråden oversikt over de personer som ble dimittert fra Trandum i forbindelse med streiken og kan statsråden garantere at deres uttransportering fra landet blir gjennomført?

Begrunnelse

Undertegnede viser til et tidligere spørsmål til statsråden, jf. Dok. 15:1476 (2011-2012), der undertegnede spurte om hva statsråden ville gjøre for å forhindre at internerte asylsøkere med utvisningsvedtak på Trandum utlendingsinternat, ble sluppet fri som følge av den nå avsluttede streiken. Denne streiken omfattet medlemmer av UNIO og medførte at asylsøkere som skal forlate landet ble dimittert. Statsråden opplyser i sitt svar at personene som ble dimittert ble ilagt meldeplikt eller pålegg om fast oppholdssted ved UDIs oppholdsmottak. Da streiken nå er avsluttet, og man gjenopptar daglig drift, antar undertegnede at de dimitterte opphentes, fraktes tilbake til Trandum internat og at deres utvisningsvedtak effektueres.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som følge av den nå avsluttede arbeidskonflikten ble ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) tatt ut i streik den 30. mai i år. På grunn av dette så PU seg nødt til å redusere kapasiteten ved Trandum utlendingsinternat grunnet regler og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet.

Dimittering av innsatte ble foretatt med utgangspunkt i PUs prioriteringer, og etter en individuell vurdering. Straffedømte og personer som skal i retur til et annet europeisk land på bakgrunn av Dublin II-forordningen ble således gitt høyest prioritet.

I mitt svar på representantens forrige spørsmål (nr 1476) ble det opplyst at ni personer var løslatt fra Trandum utlendingsinternat på grunn av streiken. Jeg vil presisere at dette var personer som er ilagt en straffereaksjon. Samlet antall dimitterte av PU ved Trandum utlendingsinternat på grunn av streiken er 33 personer, deriblant de ni personene ilagt en straffereaksjon i Norge. 29 av de løslatte ble ilagt bestemt oppholdssted på mottak og fire ble ilagt meldeplikt hos politiet. I tillegg har politidistriktene som følge av streiken løslatt noen personer som de hadde ansvar for.

PU opplyser at pr. 15. juni 2012 er en av dem som ble dimittert i forbindelse med streiken blitt uttransportert.

Samtidig vil jeg bemerke at nå som streiken er over gjelder de samme prioriteringene som før streiken. Det kan da være slik at enkelte av de som ble løslatt på grunn av streiken ikke prioriteres når PU skal vurdere bruk av den ledige kapasiteten ved utlendingsinternatet. Dette fordi det kan ha kommet nye saker som må prioriteres høyere enn noen av de som ble løslatt.