Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1590 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 20.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Den europeiske menneskerettighetsdomstol avsa 12. juni 2012 dom i den såkalte tomtefestesaken.
Hvilke konsekvenser mener statsråden dommen fra EMD vil få for grunneier, bortfester og lovgivningen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Saken for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) gjelder festerett etter tomtefesteloven § 33 til å forlenge festekontrakter på samme vilkårsom før ved festetidens utløp. I dommen 12. juni 2012 kom EMD til at en slik forlengelsesrett er i strid med første tilleggsprotokoll til EMK artikkel 1 til vern av eiendomsretten. Jeg vil understreke at det ikke var selve forlengelsesretten i seg selv som var det sentrale spørsmålet for EMD, men festernes rett til å kreve forlengelse på samme vilkår som før.

Dommen fra EMD er nå til nærmere vurdering i departementet. Et av elementene i denne vurderingen er hvorvidt man skal anmode om at saken behandles av EMD sstorkammer. Det er derfor for tidlig å si hvilke konsekvenser dommen vil få for lovgivningen og partene i norske festeavtaler. Jeg vil også peke på at dommen fra EMD uansett ikke gir konkrete anvisninger på hvilke lovendringer som er nødvendige for å oppfylle Norges forpliktelser etter første tilleggsprotokoll til EMK artikkel 1, men overlater til den norske staten å avbalansere festernes og bortfesternes interesser på en måte som oppfyller konvensjonens krav.