Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1601 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Sjøtrygdelagene for fiskere hører til de eldste forsikringsselskapene i Norge og omfatter i dag ca. 12 foreninger. Disse er bekymret for at Finansdepartementet vurderer å innføre et kapitalkrav, såkalt Solvens II, i forbindelse med et EU-direktiv. Dersom dette kravet innføres, mener næringen at lagene vil bli nedlagt fordi det er umulig på kort eller lang sikt å tilfredsstille slike kapitalkrav.
Vil finansministeren sørge for at sjøtrygdelagene unntas fra Solvens II på linje med tilsvarende lag i EU?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) ble vedtatt 25. november 2009. Formålet med Solvens II-direktivet, og de ennå ikke fastsatte utfyllende reglene, er å få underlagt europeiske forsikrings- og gjenforsikringsselskaper krav til tekniske avsetninger og solvens (kapital) som bedre reflekterer risikoen i selskapene enn det som følger av dagens regler (Solvens I-regelverket). Direktivet er et såkalt rammedirektiv som trekker opp hovedprinsippene for reguleringen av forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet. Utfyllende regler, kalt gjennomføringstiltak, skal utarbeides og vedtas av Europakommisjonen. Den endelige utformingen av det samlede Solvens II-regelverket, og ikrafttredelsestidspunktet for dette, er ikke avgjort i EU. Det ligger imidlertid an til at sentrale deler av regelverket kan gjelde fra 2014.

Stortinget samtykket 1. mars 2012 i å innlemme Solvens II-direktivet i EØS-avtalen, jf. Prop. 54 S (2011–2012) og Innst. 192 S (2011–2012).

Sjøtrygdelag er regulert i sjøtrygdelagloven, som er et mindre omfattende regelverk enn forsikringsvirksomhetsloven. Finanstilsynet har i et høringsnotat av 12. august 2011 med utkast til lovregler om gjennomføring av Solvens II i norsk rett også drøftet den framtidige reguleringen av sjøtrygdelag. Tilsynet viser på side 100 i notatet til at alle sjøtrygdelagene i Norge tilfredsstiller kriteriene for å få unntak fra Solvens II-regelverket. Dette innebærer i så fall at Norge ikke er forpliktet etter EØS-regelverket til å regulere sjøtrygdelagene i tråd med kravene i Solvens II-direktivet. Finanstilsynets tilrådning fremkommer på side 101 i notatet:

«Finanstilsynet anser at hensynet til sikkerhet for forsikringstaker og hensynet til like konkurransevilkår tilsier at det bør legges til rette for en samordning av rammebetingelsene på sikt. Etter Finanstilsynets oppfatning vil en løsning kunne være at det allerede nå varsles at sjøtrygdelagene vil bli underlagt forsikringsvirksomhetsloven og Solvens II-regelverket om 5 år. Eventuelt kan fristen settes til f.eks. 8 år. Fristen skal gi sjøtrygdelagene tilstrekkelig tid til å vurdere alternative måter å tilpasse seg kravene på.»

Finansdepartementet sendte dette høringsnotatet på høring 24. oktober 2011. Jeg har merket meg de bekymringer som er anført av, og på vegne av, sjøtrygdelagene som følge av Solvens II-direktivet. Som varslet i Meld. St. 24 (2011-2012) Finansmarknadsmeldinga 2011, tar jeg sikte på å legge fram for Stortinget en proposisjon om en ny, samlet finansforetakslov senere i 2012, basert på utkast utarbeidet av Banklovkommisjonen og Finanstilsynet. Et av spørsmålene jeg legger opp til å vurdere i dette arbeidet, er den framtidige reguleringen av sjøtrygdelag på bakgrunn av det nye Solvens II-regelverket.