Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1604 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hva er status for arbeidet med å etablere en ny støtteordning for kordirigenter, og vil statsråden i statsbudsjettet for 2013 orientere Stortinget om fremdriften i arbeidet med dirigentutvikling?

Begrunnelse

I Innst. 135 S (2011–2012)heter det fra komiteens flertall:

"Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, er positiv til tiltak og støtteordninger som f.eks. kan øke kompetansen og kvaliteten på norske dirigenter. Dette flertallet vil understreke at det her ikke er snakk om en dirigentlønnsordning, men at vi må finne tiltak som blant annet kan sikre flere kvalifiserte dirigenter. Dette kan være for eksempel stipendordninger for å ta dirigentutdannelse, eller støtte til utdanningsinstitusjoner for å tilrettelegge deltidsstudier for kommende dirigenter. Her kan det finnes flere løsninger. Dette flertallet vil også at det vurderes en ordning som kan sikre at studenter som tar direksjon har øvingskor. Dette kan f.eks. gjøres gjennom at man en lager en ordning der korene får betalt for slike oppdrag etter gitte satser. Dette flertallet viser til at regjeringen vil be Norsk Kulturråd utrede flere muligheter, og regner med at regjeringen legger opp til nær dialog med alle korforbundene, Norges Korpsforbund og Norsk Musikkråd, for å komme frem til best mulig tiltak.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener i likhet med forslagsstillerne at en støtteordning for kordirigenter kan være et bidrag til å øke kompetansen og styrke utviklingen i korfeltet."

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til Dokument 8:2 S (2011-2012) og Innst. 135 S (2011-2012) om profesjonalisering og utvikling av kor- og vokalmusikken i Norge.

Kulturdepartementet ga Norsk kulturråd i brev av 19. april i år oppdrag i å utrede mulige tiltak og støtteordninger for å øke kompetansen og kvaliteten på norske dirigenter i samsvar med flertallsmerknaden i Innst. 135 S (2011-2012). Forslag til mulige tiltak og støtteordninger vil omfatte både kor- og korpsfeltet.

Kulturrådet skal melde tilbake til departementet innen 15. august 2012, og jeg tar sikte på å orientere nærmere om saken i Prop. 1 S for 2013.