Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1612 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 21.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er nå blitt kjent at St. Torfinns på Hamar skal legges ned. Dette skjer til tross for gjentatte signaler om det motsatte. Justisministeren har tidligere vært tydelig på at det snarere skulle satses på St. Torfinns og at institusjonen hadde en viktig rolle å spille i den framtidige Kriminalomsorgen.
Hva er begrunnelsen for en slik endring i holdning hos justisministeren?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er tidligere varslet at Justis- og beredskapsdepartementet vil prioritere nødvendig oppussing av Hamar fengsel, St. Torfinn (åpen avdeling), jf. bl.a. Prop. 1 S (2011-2012). Ut fra en ny vurdering av budsjettsituasjonen, har jeg imidlertid besluttet å legge ned avdelingen med virkning fra 1. november 2012.

St. Torfinn er i dag etablert i en bygningsmasse som eies av et privat selskap (RVI). Selskapet har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om at ventilasjonsanlegget må oppgraderes. Da opprinnelig leiekontrakt gikk ut 1. november 2011, varslet eier at han ønsket en langtidskontrakt med kriminalomsorgen hvor investeringskostnadene var inkludert. Et alternativ til dette var at Statsbygg tok over bygningsmassen mot at kriminalomsorgen betalte husleie. Utredninger har vist at det er et langt større behov for oppgradering enn bare ventilasjonsanlegget for å tilfredsstille kravene i forskrift til plan- og bygningsloven (Tek 10). Som følge av husleieøkningen vil en oppgradering bli betydelig mer ressurskrevende enn først antatt. Det var nå behov for en endelig avklaring overfor eier om videre drift av avdelingen. Etter en helhetlig vurdering av dagens budsjettsituasjon, har jeg besluttet at plassene legges ned. Jeg er blitt forsikret om at de 16 faste tilsatte ved St. Torfinn med fengselsfaglig bakgrunn vil tilbys stilling i kriminalomsorgens nærliggende enheter. Det er svært viktig for meg at vi beholder den faglærte arbeidskraften i kriminalomsorgen. For å kompensere noe av plasstapet i regionen vil jeg samtidig utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk kontroll med seks plasser i Oppland. Øvrige kapasitetsutvidelser ønsker jeg å vurdere i en helhetlig sammenheng. Jeg er også kjent med at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) om kort tid vil oversende til departementet sitt forslag til kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene.