Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1645 (2011-2012)
Innlevert: 19.06.2012
Sendt: 19.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statssekretær Harald Buttedahl uttaler i Vårt Land 16. juni at bosetting er viktigere enn matproduksjon.
Stiller statsråden seg bak dette, og hvordan skal man da klare å øke norsk matproduksjon i henhold til landbruksmeldingen?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Som stortingsrepresentanten Trældal er kjent med beskriver Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, fire overordede mål for norsk landbruks- og matpolitikk. Disse er Matsikkerhet, Landbruk over hele landet, Økt verdiskaping og Bærekraftig landbruk.

I meldingen heter det videre at ”å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet.

De tre øvrige overordnede målene bygger alle oppunder matsikkerhet. Å ta i bruk landbrukets ressurser over hele landet, ivareta produksjonsgrunnlaget og legge til rette for konkurransedyktige verdikjeder er nødvendig for å produsere mat til egen befolkning.

Samtidig spiller landbruket en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet, og bidrar til Regjeringens mål om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Målene i landbruks- og matpolitikken er viktige hver for seg og kryssende hensyn må avveies løpende. Jeg ser ingen hensikt i å sette disse målene opp mot hverandre.

Skal vi kunne nå målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten må hele landet tas i bruk.