Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1672 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det vises til skriftlig spørsmål nr. 1559. Statsråden har i sitt brev til Stortinget inntatt en meget passiv holdning der det overlates til Utdanningsdirektoratet om det skal iverksettes tilsyn.
Ser ikke statsråden det som viktig, også av preventive hensyn, å iverksette tilsyn når Riksrevisjonen advarer mot kompliserte selskapskonstruksjoner i Akademi-gruppen som medfører fare for brudd på privatskoleloven?

Begrunnelse

I sitt svar til Stortinget på spørsmål nr. 1559 skriver statsråden blant annet at, sitat: "Det er bl.a. utviklet en helhetlig strategi, plan og metode for planlegging og gjennomføring av tilsyn med de private skolene." sitat slutt.
Privatskoleloven ble strammet inn av Bondevik II-regjeringen for å sikre at offentlige tilskudd til skoledrift faktisk kommer elevene til gode. Når Riksrevisjonen bruker Akademi-gruppen som eksempel på kompliserte eierstrukturer der det kan være fare for at loven ikke etterleves, er det et sterkt signal til departementet om å forsikre seg om at skolevirksomheten drives i pakt med loven.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet har i dialog med Kunnskapsdepartementet vurdert hvordan de opplysninger som har fremkommet om skolene i Akademietgruppen best kan kontrolleres. Som resultat av dette har Utdanningsdirektoratet denne uken sendt ut brev med varsel om tilsyn til alle skolene i Akademietgruppen. Brevet ber om en utførlig redegjørelse og dokumentasjon for en rekke forhold ved skolenes økonomiforvaltning. En slik fremgangsmåte er vanlig praksis i andre tilsynssaker. Redegjørelsene skal oversendes til direktoratet innen 22. august. På bakgrunn av redegjørelsene vil direktoratet beslutte videre prosess i saken.