Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1679 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det er bred faglig enighet om at prosjektorganisering i samferdselssektoren gir raskere utbygginger og bedre ressursbruk. Statsminister Stoltenberg sa i muntlig spørretime 11. oktober 2006 at "Prosjektfinansiering [...] har vi gjennomført, ved at vi finansierer prosjekter i vegsektoren", og regjeringen har senere vist til prosjektfinansiering gjennomføres ved at tre samferdselsprosjekter har fått egne poster på statsbudsjettet.
Mener statsråden at vi har prosjektfinansiering i Norge i dag?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Prosjektfinansiering vil for de fleste bety at man ved oppstarten av et nytt samferdselsprosjekt legger til rette for fullfinansiering som sikrer prosjektet rasjonell framdrift. Det er ingenting i veien for at dette kan skje ved ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Ved såkalte romertallsvedtak gis det fullmakter til å inngå forpliktelser for pågående investeringer/prosjekter utover bevilgningene i budsjettåret. I budsjettet for kommende år må det innenfor disponible rammer settes av tilstrekkelig beløp til å sikre de igangsatte prosjektene rasjonell framdrift.

I oppfølgingen av Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2013 er tre samferdselsprosjekter, to vegprosjekter og et jernbaneprosjekt, ført på egne budsjettposter i statsbudsjettet. Det er en måte å synliggjøre framdriften på disse særskilt.