Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1698 (2011-2012)
Innlevert: 29.06.2012
Sendt: 29.06.2012
Besvart: 09.08.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede har blitt kontaktet av kommuner som sier de har blitt informert av Husbanken om at rammen for startlån, snart er brukt opp, og at de ikke kan forvente at søknader om videre utlånsmidler vil bli innvilget. Dette vil fort kunne bremse utviklingen på boligmarkedet og gjøre det vanskelig for nyetablerere å komme inn på boligmarkedet.
Mener statsråden det er god boligsosial politikk at det er kun nyetablerere med rike foreldre som kan være på boligmarkedet?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av kommuner som sier de har blitt informert av Husbanken om at rammen for startlån snart er brukt opp, og det kan ikke som tidligere år påregnes at søknader om videre utlånsmidler/startlån, vil bli innvilget. De samme kommunene uttrykker sterkt bekymring over dette.
Undertegnede er innforstått med de nye retningslinjene for bankene om maks finansiering av opptil 85 pst lånebeløpet. Resten kan finansieres ved egenkapital, kausjon eller gjennom Husbankens startslånsordning. Startlån er i stor grad blitt benyttet som egenkapital ved kjøp av bolig. Når denne muligheten forsvinner, er det boligkjøpere med rike foreldre, og som kan stille tilleggssikkerhet/kausjon som kan være på boligmarkedet. Undertegnede mener en slik situasjon harmoniserer dårlig med regjeringens uttalte politikk.
Konsekvensene kan også bli store. Det skaper selvfølgelig problemer for den enkelte, og da spesielt unge førstegangsetablererer, som ikke vil få innpass på boligmarkedet, men må ta til takke med leiemarkedet. Dette vil igjen kunne føre til at det bremser utviklingen i boligmarkedet, i så vel byer som bygder. Det skaper i tillegg problemer for både byggenæringen og bankene, samt at det vil føre til problemer for kommuner med tomteområder som skulle ha vært solgt for å skaffe kommunen sårt tiltrengt egenkapital.
Undertegnede er enig i at det er fornuftig at startlån er underlagt en særskilt forsvarlighetsvurdering. Men startlån er samtidig, etter innføringen av de nye retningslinjene om økt egenkapitalkrav på 15 pst, blitt en enda viktigere ordning for å sikre bosetning i kommunene, samt slipp gjøre det mulig for nyetablerere å skaffe seg egen bolig.
Underegnede håper derfor at statsråden, også i den resterende del av året, legger til rette for en forsvarlig, men også en politikk som ikke bare gir nyetablerere med "rike" foreldre muligheten til å etablere seg i boligmarkedet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Boligpolitikken skal bidra til sosial og økonomisk fordeling. Derfor er det viktig at også unge og vanskeligstilte uten egenkapital kan etablere seg på boligmarkedet. Startlånet er et av våre viktigste virkemiddel for å hjelpe flere unge og vanskeligstilte til å kjøpe bolig.

Midler til startlån for 2012 ble lyst ut desember 2011. I forbindelse med utlysningen ble det informert om at låneutbetalingen i 2012 vil skje i fire omganger. Utbetalingene vil være avhengig av at kommunen gir fullstendig innrapportering for mottatte midler, og at Husbanken fortsatt har midler tilgjengelig. Det ble videre opplyst om at kommunene også senere på året vil kunne søke om ytterligere lån, men at utbetaling vil avhenge av tilgjengelige midler.

Husbanken sendte 5. mars i år et informasjonsbrev til alle landets kommuner. I brevet redegjorde Husbanken for premisser for tildeling av startlån i lys av Finanstilsynets endrede retningslinjer. Husbanken informerte blant annet om at endringene i retningslinjene ikke er til hinder for at samlet lån kan overstige 85 % av boligens verdi, så lenge det er gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering. Brevet legger også vekt på at formålet med startlån er å hjelpe husstander som verken nå eller senere vil kunne finansiere et boligkjøp uten bistand fra kommunen. Kommunene skal, i tillegg til en forsvarlig kredittvurdering, legge boligsosiale vurderinger til grunn ved tildeling av startlån. Det opplyses også om at det ikke foreligger egen ramme for startlån, men at startlån har prioritet innenfor Husbankens samlede låneramme på 15 mrd. kroner. I brevet viser Husbanken til at de vil styre bruken av lånerammen slik at det er midler tilgjengelig gjennom hele året.

Utbetalingene hittil i år har fulgt prognosene. Kommunene vil få utbetalt det de har søkt om av startlån, forutsatt at kravene til rapportering og forbruk er oppfylt. Det er ingen kommuner som hittil i år har fått avslag fra Husbanken på søknad om startlån.