Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1724 (2011-2012)
Innlevert: 03.08.2012
Sendt: 03.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Nok en sommer opplever vi store problemer i flytrafikken på grunn av mangel på flygeledere, og det stilles mange spørsmål både rundt bemanningssituasjonen og regelverket. Blant annet stilles det også spørsmål om det fortsatt må være et krav at alle flygeledere må kunne snakke norsk.
Hva gjør statsråden for å sikre at problemene vi har sett i sommer ikke fortsetter, og vil statsråden gå gjennom regelverket for å se om det kan være grunn til å endre kravet om at alle flygelederne må kunne norsk?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Først og fremst vil jeg understreke det uheldige ved forsinkelser som har rammet flyselskapene og de reisende i sommer. Det er ikke akseptabelt at flyselskaper, de reisende og samfunnet for øvrig påføres slike forsinkelser som vi har sett i sommer.

Det var ikke noe ekstraordinært ved trafikksituasjonen i sommer som skulle tilsi ekstra problemer. Bemanningssituasjonen blant flygelederne i Avinor er krevende, men jeg har tillit til Avinors målrettede arbeid over flere år med å rekruttere, utdanne og fase inn nye flygeledere.

Kravet om norskkunnskaper for å jobbe som flygeleder i Norge bidrar til sikkerhet og beredskap og er generelt ønskelig for nødvendig koordinering særlig mot flyplass, teknisk personell, forsvaret og andre luftromsbrukere og spesielt i ekstraordinære situasjoner der koordinering må foregå med brann- politi- og redningstjeneste. En eventuell lemping på norskkravene vil uansett ikke føre til en bedring av flygeledersituasjonen på kort og mellomlang sikt. Det er generell knapphet på flygeledere i Europa og opplæring på den enkelte kontrollenhet må uansett gjennomføres. Samferdselsdepartementet vil likevel i samarbeid med Luftfartstilsynet undersøke mulighetene for å nyansere norskkravene som stilles til flygeledere, for på sikt å bidra til større utveksling av arbeidskraft også på dette området.

Tallet på flygeledere har økt alle de siste årene, og rekrutterings- og utdanningstakten har siden 2008 vært så høy som praktisk mulig. Det har vært nødvendig å ta hensyn til de begrensede interne opplæringsressurser Avinor har til å fase inn nye flygeledere som typisk krever ett års opplæring (enhetstrening) etter grunnutdannelsen som flygeleder for utsjekk på stedet der vedkommende skal være i tjeneste. Avinor forventer å ha tilstrekkelig bemanning om 1-2 år og er derfor fortsatt avhengig av at flygelederne generelt stiller opp for å unngå at bemanningssituasjonen rammer driften.

Samferdselsdepartementet følger saken tett overfor Avinors ledelse og forventer at alle virkemidler tas i bruk for å bedre situasjonen. Også flygelederne bør vise nødvendig fleksibilitet i dialog med Avinors ledelse for å unngå ytterligere restriksjoner på trafikken som følge av bemanningssituasjonen.

Samtidig ser Samferdselsdepartementet frem til at styringen av flysikringsvirksomheten forventes å bli bedre med det nye ytelsesregimet under det felleseuropeiske regelverket ”Single European Sky”. Klare mål for hvilken kapasitet som forventes, og økonomiske konsekvenser for Avinor om de ikke nås, vil stimulere til strammere og bedre styring av bemanningssituasjonen. Det er allerede fastsatt en nasjonal ytelsesplan som omfatter den såkalte underveis-fasen av flygningene. Fra 2015 vil en ny versjon av denne planen også omfatte tjenesteytingen ved lufthavnene.