Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1726 (2011-2012)
Innlevert: 03.08.2012
Sendt: 06.08.2012
Besvart: 15.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan samferdselsministeren bekrefte om Bodung stasjon på Kongsvingerbanen skal nedlegge si år, og mener samferdselsministeren det er riktig å prioritere nedleggelse av togstasjoner på det sentrale Østlandet?

Begrunnelse

En pendler fra Nes har sendt e-post til Jernbaneverket og gjort dem oppmerksom på at plattformen ved Bodung stasjon trenger utbedringer. I svaret, datert 9. juli 2012, skriver Jernbaneverket at plattformen ikke vil bli fornyet da Bodung skal nedlegges som stoppested fra desember 2012. Nedleggelse av Bodung stasjon har ikke vært nevnt i utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. Derimot er det forslått at stasjonen i ny rutemodell 2012 kun får stopp i rushtiden. Videre påpekes det i Stasjonsstrukturprosjektets delrapport om Kongsvingerbanen at lokalbussen ikke går innom Bodung. En nedleggelse av Bodung stasjon vil dermed føre til at befolkningen i Bodung står uten kollektivtilbud.
En stor andel av innbyggerne i Nes pendler daglig ut av kommunen til arbeid og skole, og god tilgang på kollektivtrafikk er viktig både for å redusere presset på vegene inn til Oslo og for å redusere klimagassutslippene. I dag er togene på Kongsvingerbanen fullpakket i rushtiden. Det er behov for å øke kapasiteten på strekningen ved å opprette regiontog som stopper ved en stasjon i hver kommune, samtidig som dagens stasjon og lokalrute opprettholdes. Dette er mulig å oppnå ved å realisere planlagte krysningsspor, utbedre enkelte kurver og forlenge plattformen slik at de kan ta imot doble tog.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: En pendler som har henvendt seg til Jernbaneverket har dessverre fått feil informasjon i denne saken. Det er derfor ikke riktig, slik lokalavisen skriver, at det er tatt beslutning om at Bodung stasjon skal nedlegges. Jernbaneverket sendte i mai en rapport om jernbanens stasjonsstruktur på høring. I rapporten foreslås Bodung opprettholdt inntil videre. Jernbaneverket har vurdert de innkomne høringsuttalelsene, og vil avgi sin anbefaling til Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil deretter ta stilling til Jernbaneverkets endelige faglige anbefaling. I den gjeldende Trafikkavtalen med NSB (avtaleår 2012-2017) legges det opp til at Bodung stasjon skal få rushtidsstopp fra ruteomleggingen i desember 2012.