Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1727 (2011-2012)
Innlevert: 03.08.2012
Sendt: 06.08.2012
Besvart: 14.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Tror statsråden at NSBs fjerning av rabattordningen med bedrifter, kommuner og fylkeskommuner vil bidra til at flere velger miljøvennlige og effektive løsninger slik intensjonen er i klimaforliket, og hvis ikke, vil statsråden sørge for at NSB gjeninnfører rabattordningen inntil ny ordning er på plass?

Begrunnelse

Jeg ble kjent med at NSB fra 31. juli 2012 har sagt opp deres avtaler med private bedrifter, kommuner og fylkeskommuner som har sikret de ansatte en 20 prosents rabattordning i en årrekke og avvikles nå, på kort varsel, uten at det foreligger noen klare alternativer til ny avtale. Det er kun avtaler om kundekort som videreføres.
NSB har sagt opp alle avtaler med bedrifts-Norge med den begrunnelse at avtalen er for vanskelig å administrere i de nye elektroniske billettsystemene. Karen Hancke, leder for NSB salg, viser i Aftenposten.no den 26. juli til at ordningen har gått ut på dato.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet arbeider for at flere skal velge å reise kollektivt. Trafikk- avtalen staten har med NSB om offentlig kjøp av persontransporttjenester er utformet for at NSB skal ha insentiv til å tiltrekke seg flest mulig reisende. I avtalen med NSB er det et krav om at det skal gis rabatt for barn, honnørreisende og studenter. Avtalen åpner for at selskapet kan gi rabatter utover dette. Bedriftsrabattordningen har ikke vært noe krav fra Samferdselsdepartementet, men er en ordning som NSB har innført. NSB har nå valgt å avvikle bedriftsrabatten. Selskapet opplyser at det i stedet satses på rabattordninger som gjelder alle, for å redusere behovet for manuell administrasjon og samtidig tilby reisende et best mulig prisalternativ. Kundekort gir 20 prosent rabatt på alle reiser og minipris gir ofte den beste rabatten på lengre reiser. NSBs distribusjons- kostnader er halvert de siste 10 årene som følge av nye selvbetjente betalingsløsninger på automat, nett og mobil. Om lag 1 % av de reisende har vært omfattet av bedrifts- rabattordningen. Ordningen har blitt behandlet manuelt, noe som har gjort den kostbar å administrere. I tillegg har det vært vanskelig å sikre at den etter intensjonen bare ble brukt ved tjenestereiser. Bedriftskunder etterspør enkle og effektive bestillings- ordninger. NSB arbeider for å oppnå dette, som et ledd i arbeidet med å bidra til at flere reiser miljøvennlig.

Et enkelt, effektivt og rettferdig billettsystem med rabattordninger som kommer alle reisende til gode, og en enkel tilgang til kjøp av billett vil være en fornuftig innretning av NSBs billettordninger.