Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1732 (2011-2012)
Innlevert: 07.08.2012
Sendt: 08.08.2012
Besvart: 17.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kan statsråden bekrefte at hensynet til trafikken på Østre linje fullt ut ivaretas ved byggingen av nye Ski stasjon, og kan det garanteres at all trafikk på Østre linje i fremtiden vil gå på den nye Follobanen?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål vedrørende Follobanen og Østre linje i Dokument nr. 15:1547, samt statsrådens svar sendt 8. juni 2012. Planene for Follobanen legger opp til at Østre linje skal kobles til nye Ski stasjon, og statsråden påpeker i sitt svar at dette gir mulighet for at tog til/fra Østre linje kan kjøre Follobanen.
Det er ikke beroligende at statsråden her kun peker på at det åpnes for muligheter. Det trengs klare garantier. Jernbaneverket skriver på sine hjemmesider 14. juni 2012 at planarbeid for en tenkt påkopling av Østre linje nord for Ski stasjon ikke lenger er en del av prosjektet Follobanen, og at Jernbaneverket heller skal se på mulighetene for en avgrening sør for Ski stasjon. Dette skal i følge Jernbaneverket vurderes som et eget prosjekt. Jeg minner om føringene som er gitt av Stortinget for dobbeltsporet Oslo - Ski ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010 - 2019. Stortinget mente det var viktig at Oslo - Ski blir planlagt som ledd i en helhetlig strategi for den nye Østfoldbanen, og at en måtte unngå flaskehalser og kurvatur med unødvendige hastighetsbegrensninger. Det er nå svært viktig at Østre linje, og økt trafikkmengde her, ivaretas fullt ut i det arbeidet som nå pågår, slik at det ikke oppstår flaskehalser. Det må nå planlegges og bygges slik at Østre linje får full effekt av Follobanen og de investeringer som nå gjøres på Oslo - Ski.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til tidligere statsråd Kleppas svar på skriftlig spørsmål nr. 1547 fra representanten Hjemdal, hvor det opplyses om at Østre linje skal kobles til nye Ski stasjon, noe som gir mulighet for at tog til/fra Østre linje kan kjøre Follobanen.