Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1735 (2011-2012)
Innlevert: 08.08.2012
Sendt: 09.08.2012
Besvart: 16.08.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva gjør statsråden for å sikre at FNs barnekonvensjon og Menneskerettslovens paragraf 2 og 3 respekteres slik at et nyfødt barn ikke frarøves retten til omsorgen fra sin mor når fødsel skjer mens mor er i varetekt?

Begrunnelse

En besøksvenn har tatt opp følgende sak med meg;
Stedet for besøket er Ravneberget fengsel i Sarpsborg (via Frelsesarmeen) og hun har hatt et spesielt ansvar for å følge opp en ung marokkansk kvinne som har vært varetektsfengslet siden 16. januar i år i forbindelse med en større narkotikasak.
Kvinnen bedyrer sin uskyld mens hennes mann, som er varetektsfengslet i Halden, har tilstått forsøk på smugling av hasj.
Kvinnen var gravid da hun ble fengslet og har termin den 5. september.
Barnevernet i Sarpsborg planlegger å overta omsorgen for barnet umiddelbart etter fødselen, mens kvinnen via sin advokat har bedt om å bli overført til et mødrehjem i Oslo.
Barnevernet i Sarpsborg vil naturlig nok overfor besøksvenn ikke diskutere saken av taushetsplikt bestemmelser.
Videre opplyses det at den marokkanske ambassaden ikke har blitt kontaktet i denne saken.
Besøksvennen har etter anmodning fra den fengslede kvinnen informerte den marokkanske ambassaden om saken. Ambassadøren tok umiddelbart – fra ferie i Marokko, kontakt.
Slik jeg har forstått saken ser ambassaden svært alvorlig på denne saken og vil følge den opp med norske myndigheter.
Ifølge ambassadøren vil det fra marokkanske myndigheters side ikke bli aktuelt at barnet overlates til norsk barnevern.
Moren vil heller ikke godta løsningen som barnevernet i Sarpsborg jobber for. Dersom politiet, mot formodning ikke skulle gå med på at kvinnen overflyttes til et mødrehjem, vil ambassaden måtte vurdere andre løsninger for barnet. Mest sannsynlig vil det bety at ansvaret for barnet blir overlatt til familie i Marokko.
Det er viktig at denne saken ikke leder til en ny diplomatisk krise med Marokko, men aller viktigst er det at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.
I tillegg er det i ettertid fremkommet at kvinnen ved pågripelsen, og graviditeten var påvist, ble anmodet av norsk politi om å ta abort.
Politiet i Drammen, hvor hun oppholdt seg de første ukene, skal ha bedt
henne om å utføre en graviditetstest i deres påsyn, hvorpå de hadde ”gratulert” henne med det positive resultatet.
Ved kontroll på sykehuset ba legen henne om å bekrefte at han skulle utføre en abort. Sjokkert motsatte hun seg dette. Hun ble da fortalt – av politiet som var tilstede – at i Norge ville barnet uansett bli tatt fra henne, siden hun skulle sitt i fengsel og at det derfor var det beste om hun tok abort.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Jeg kan ikke gå inn i den konkrete saken, og vil besvare spørsmålet på generelt grunnlag.

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Loven skal også trygge barns oppvekstvilkår. Et grunnleggende prinsipp i barnevernloven er at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet.

Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge, uavhengig av statsborgerskap og oppholdsstatus. Dersom det dreier seg om utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge, kan de få konsulær bistand gjennom sin ambassade. Ambassaden vil da normalt henvende seg til Utenriksdepartementet.

Utgangspunktet etter barnevernloven er at barn skal vokse opp hos sine foreldre. Fengsler er ikke et egnet sted for barn å vokse opp. En omsorgsovertakelse er likevel et inngripende tiltak som bare kan gjennomføres der barnevernlovens strenge vilkår er oppfylt og etter prosedyrer som ivaretar rettsikkerheten til både barnet og foreldrene.

Det kan bare treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Dette vil være tilfelle der barn ikke får forsvarlig omsorg av foreldre eller andre omsorgspersoner og der frivillige hjelpetiltak ikke vil skape tilfredsstillende forhold for barnet.

Det er barneverntjenesten og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som kan treffe henholdsvis akuttvedtak og vedtak om omsorgsovertakelse. De vurderer det enkelte barns totale omsorgssituasjon når de avgjør om det er behov for barneverntiltak, og ved valg av eventuelle barneverntiltak. Det skal, som nevnt, legges avgjørende vekt på å finne frem til et tiltak som er til det beste for barnet.

Stortingsrepresentanten viser til FNs barnekonvensjon og menneskerettsloven i sitt spørsmål. FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven, og barnekonvensjonens bestemmelser skal ved motstrid gå foran annen lovgivning. Det følger av barnekonvensjonen artikkel 9 at et barn ikke skal adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, med mindre det er nødvendig av hensyn til barnets beste. Barnevernloven er her i samsvar med barnekonvensjonen.

Det er domstolene som avgjør spørsmål om varetektsfengsling. Retten vurderer hvorvidt fengslingen er et uforholdsmessig inngrep og vil i denne sammenheng ta stilling til blant annet siktedes helseforhold og omsorgsansvar. Retten kan også beslutte plassering i institusjon eller kommunal boenhet (varetektssurrogati). Slik plassering kan bare skje dersom institusjonen eller kommunen samtykker.