Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1739 (2011-2012)
Innlevert: 10.08.2012
Sendt: 10.08.2012
Besvart: 22.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til artikkel i Dagsavisen 6.8.2012 om ulike tiltak for å øke kapasiteten for persontransport i de største byene. Samkjøringsprosjektet i regi av Statens Veivesen Region Vest er omtalt. Flere store bedrifter deltar i utviklingsarbeidet som delvis er støttet med midler fra Hordalands Fylkeskommune og fra Bergen Kommune. Jeg viser til mitt spørsmål til tidligere samferdselsminister om dette prosjektet 23.5.2012. Referat vedlegges.
Hvordan vil statsråden følge opp dette viktige prosjektet?

Begrunnelse

Arne Sortevik (FrP) [11:27:30]: Takk for svaret. Det er jo riktig, som statsråden sier, at det er forventet en befolkningsvekst i de største byene de nærmeste tiårene som tilsier at vi får en kraftig økning i transportetterspørselen. Regjeringen har, som statsråden også riktig sier, tatt i bruk ordningen med belønningsmidler. Der gjennomførte tiltak ikke ser ut til å virke som forventet, altså innenfor regimet av belønningsmidler, er midler holdt tilbake i påvente av nye og bedre løsninger.
I Bergen er det som kjent under utvikling et prosjekt, Spontan samkjøring, med bil, buss, bane og taxi, som på en ny måte vil kunne bedre utnyttelsen av dagens kjøretøypark og dermed redusere avviklingsproblemer i rushtiden. Er det mulig at dette prosjektet også kan få belønningsmidler?
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [11:28:22]: I samband med den nye Nasjonal transportplan har vi bede etatane i sitt forslag om å sjå på på kva måte staten kan koma sterkare inn, både i byområde og elles, for å sikra meir kollektivtrafikk, meir sykling og gåing.
Vi har òg varsla at vi no går gjennom dei fire fireårige avtalane som er inngått, for å sjå om det er på den måten vi skal stilla opp på framover, eller ha meir konkrete bypakkar i det enkelte området.
Til Spontan samkjøring: Eg har vorte orientert om det prosjektet, og eg tykkjer det er spennande. Eg skal sjå på om og på kva måte vi kan følgja opp det.
Arne Sortevik (FrP) [11:29:27]: Det er veldig bra. Deltakerne i prosjektet Spontan samkjøring er flere av de store bedriftene i Sandsli/Kokstad-området, bl.a. Statoil. De store bedriftene tar altså en del av ansvaret for å bidra til samfunnsmessig effektive persontransportløsninger i en bydel med stor oljerelatert næringsklynge, stor planlagt utbygging og økende behov for persontransport til og fra jobb.
Hordaland fylkeskommune har for noen dager siden bekreftet at de går inn med økonomiske midler både i 2013 og i 2014. Hittil har de ikke bidratt økonomisk, men nå gjør de det. Det viser at dette er et prosjekt som er interessant nettopp for å øke transportkapasiteten for persontransport – og i særdeleshet i rushtiden. Det er også et prosjekt som vekker internasjonal oppsikt.
Kan Samferdselsdepartementet, eventuelt på andre måter enn gjennom belønningsordningen, også bidra – fordi mye av dette er teknologiutvikling?
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [11:30:33]: Det er i regi av Statens vegvesen sjølve prosjektet er planlagt, og det har føregått over ei viss tid. Slik sett er det godt førebutt og kan, trur eg, overførast til andre byområde – om det skulle vera aktuelt.
På kva måte vi no kan bidra frå departementet si side, og om vi skal bidra, vil eg koma tilbake til. Opplysningane her om at Hordaland fylkeskommune går inn med midlar, er nye for meg; det er opplysningar som er nokre få dagar gamle. Men eg skal lova representanten Sortevik at eg skal sjekka denne saka nærmare.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: ITS Norge og bedrifter i Kokstad/Sandsli i Bergen har med støtte fra Transnova gjennomført en enkel forstudie av samkjøring i 2010 med et fåtall deltakere. Prosjektet er kjent under navnet «Spontan Samkjøring». Resultatene fra forstudien var så lovende at det nå er planlagt et mer omfattende forsøk i Bergenstrafikken med langt flere deltakere og over lengre tid. Statens vegvesen Vegdirektoratet har invitert de lokale myndighetene, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune til et bredt offentlig samarbeid om utvikling og finansiering. Dette er nå i hovedsak på plass, og samtidig er Triona AS kommet inn som industripartner slik at det kan utvikles en forretningsmodell med eierskap i privat sektor.

I tillegg til lokale midler til gjennomføring av forsøksaktiviteten, vil Statens vegvesen Vegdirektoratet gå inn med utviklingsmidler sammen med Innovasjon Norge for realisering av en nødvendig åpen dataplattform som samler alle relevante data for kollektiv, bil og taxi. Denne dataplattformen utvikles av Triona AS. Ulike samkjøringsapplikasjoner for smarttelefoner, som Hentmeg, Avego og Flink, skal alle kunne hente data fra denne dataplattformen. Statens vegvesen vil delta aktivt i gjennomføringen av forsøket for å sikre overføringsmulighet til andre byområder.

Statens vegvesen forventer oppstart av prosjektet rett over sommeren 2012. Forsøksperioden er avhengig av utviklingsarbeidet hos Triona AS og vil derfor først kunne settes i verk mot slutten av 2013 eller starten av 2014. Transnova har også gitt de private bedriftene foreløpig tilsagn om støtte til deltakelse i forsøksprosjektet.