Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1748 (2011-2012)
Innlevert: 15.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Besvart: 23.08.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Selskapet Airlift har siden 1996 levert SAR og andre oppdrag for det offentlige på Svalbard. For noen kom det derfor som en overraskelse da selskapet ble forkastet da man lyste ut den nye kontrakten 2014-2020. Det har fremkommet påstander om at saksbehandlingen ikke har vært 100 % ryddig.
Kan statsråden forsikre undertegnede om at alt i denne saken er gjort i henhold til gjeldende regelverk og sånn sett kan etterprøves, i ytterste konsekvens av en rettinnstans og at staten kommer ut med æren i behold?

Begrunnelse

Det er for meg et paradoks at samme dag som Airlift ikke er gode nok til å være med å konkurrere om den nye kontrakten, forlenges den gjeldende avtalen med 2 år, i tråd med de forutsetning som lå i den. At enkeltpersoner skal ha påvirket et mulig resultat er ikke akseptabelt. Det aller viktigste er at tjenesten har de nødvendige kvaliteter og at helikopter nr. 2 får samme kapasitet som maskin nr. 1. Dette har Stortinget tidligere vært svært opptatt av uten at de siste regjeringer har ryddet opp i dette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: For å sikre en god anskaffelsesprosess besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at anskaffelsen av redningshelikoptrene til Svalbard skulle følge prinsippene i lov om offentlige anskaffelser, selv om dette regelverket ikke gjelder for Svalbard. I anbudsutlysningen var det også vist til at konkrete bestemmelser i forskriftsverket vedrørende avvisning ville bli lagt til grunn. I prekvalifiseringsrunden ble det klarlagt at Airlift AS ikke tilfredsstilte de kravene som var satt for å kunne delta i den videre konkurransen. På denne bakgrunn vurderte Justis- og beredskapsdepartementet forholdet slik at det dermed både hadde en plikt, og under enhver omstendighet en rett, til å avvise Airlift AS. Denne avvisningen er i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Departementets beslutning om avvisning av Airlift AS i prekvalifiseringsrunden har vært innklaget av Airlift i flere omganger og blitt nøye vurdert og saksbehandlet i departementet. Departementet kan derfor ikke se at det skulle være noe grunnlag for å stille spørsmål ved grundigheten eller ryddigheten i avvisningsavgjørelsen.