Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1782 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 10.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Finansavisen 21/8-12 meldes at Store Norske er på vei mot gigantunderskudd. I eierskapsmeldingen forutsatte statsråden og Stortinget at selskapet skulle drive på forretningsmessig grunnlag og uavhengig av statlig støtte.
Når, og hvordan, vil statsråden orientere Stortinget om hvorvidt de premissene som ble lagt i eierskapsmeldingen om uavhengighet av statlig støtte fortsatt vil kunne legges til grunn?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap fremgår blant annet følgende om målet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK):

”Formålet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk. Selskapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper og med sikte på en markedsmessig avkastning på investert kapital….”

Meldingen fikk Stortingets tilslutning i juni 2011.

Dette målet ligger fast. Målet ble også lagt til grunn for departementets vurdering av spørsmålet om åpning av ny gruve i Lunckefjell. Med bistand fra ekstern rådgiver ble prosjektet vurdert å være marginalt, men med positiv forventet avkastning gitt en risikojustert diskonteringsrente. Nærings- og handelsdepartementet meddelte i desember 2011 til styret i SNSK at departementet ikke motsatte seg selskapets planer for åpning av kullgruve i Lunckefjell. Departementet følger opp selskapets drift i eierdialogen på vanlig måte.