Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1788 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På en av landets viktigste riksveier - Kyststamveien E39 - finnes noen av landets viktigste ferjesamband. Samferdselsdepartementet har gjennom SVV ansvar for ferjetilbudet til trafikantene. På strekningen Lavik-Oppedal er det økning på over 40 % i antall bilister som står igjen på kaien. Trafikkveksten fra i fjor er 6,1 %. På strekningen Sandvikvåg-Halhjem er det forsatt mange kansellerte avganger til tross for at ny ekstraferje MF Boknafjord er på plass.
Hva gjør statsråden for å følge med i og forbedre ferjetilbudet på E39?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er kjent med at det de siste årene har vært stor trafikkvekst i flere av ferjesambandene på E39. I sambandet Lavik – Oppedal har trafikkvekst medført en økning i antall gjenstående biler inneværende sommer sammenlignet med samme periode i 2011. For å bedre forholdene er det satt inn en tredje ferje på de mest belastede helligdagene. Som omtalt i Prop. 1 S (2011-2012), side 60, er sambandet konkurranseutlyst, og fra 1. januar 2015 vil sambandet få tre ferjer permanent. Dette vil føre til en betydelig bedring av kapasiteten. Fram til 2015 vil Statens vegvesen kontinuerlig vurdere hvorvidt det er behov og mulighet for å utvide ordningen med en tredje ferje i de mest belastede periodene.

Et annet viktig bidrag for å møte trafikkveksten på E39 var innsetting av en sjette gassferje i sambandspakken Halhjem – Sandvikvåg og Mortavika – Arsvågen fra januar 2012. Denne inngår i utgangspunktet som en tredje ferje i sambandet Mortavika – Arsvågen, men skal samtidig tjene som reserveferje i sambandet Halhjem – Sandvikvåg. I tillegg til økt kapasitet i sambandet Mortavika – Arsvågen har dette ført til en markant nedgang i antall kansellerte avganger i sambandet Halhjem – Sandvikvåg.

Samferdselsdepartementet følger trafikkutviklingen i ferjesambandene på E39 nøye. Dersom situasjonen tilsier det, vil mulige tiltak bli vurdert, også innenfor de inngåtte anbudskontraktene.