Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1806 (2011-2012)
Innlevert: 24.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 31.08.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til spørretimespørsmål onsdag den 15. februar 2012 om permitteringsregelverket. Statsråden lovet da en gjennomgang av konsekvensene av endringene i lovverket. Jeg har fått tilbakemeldinger som tyder på at ingenting er skjedd og bedrifter forbereder oppsigelser og overgang til sesongavtaler nå, og regner med at alle oppsigelser må være avklart og sendt ut i løpet av september.
Hvilken gjennomgang er tatt, og har statsråden foretatt eller vil hun foreta endringer i regelverket?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I løpet av vinteren 2010-2011 gjorde Arbeids- og velferdsdirektoratet noen presiseringer i egne retningslinjer for hvordan man skulle vurdere permitteringer i forbindelse med sesongvariasjoner. Dette ble gjort for å sikre lik behandling i hele Arbeids- og velferdsetaten. Det ble ikke gjort noen endringer i det formelle regelverket.

På bakgrunn av spørretimespørsmålet 15. februar d.å., som representanten viser til, ble Arbeids- og velferdsdirektoratet bedt om å redegjøre for konsekvensene av de presiseringene som ble gjort vinteren 2010-2011. Arbeids- og velferdsdirektoratet fant da at presiseringene hadde medført innstramminger i praksis der hvor praksis tidligere ikke hadde vært i overensstemmelse med lov og forskrift. Dette var tilsiktet. For øvrig fant Arbeids- og velferdsdirektoratet grunn til å gjennomgå retningslinjer og rundskriv sammen med etaten, for å avdekke og rette opp eventuelle uklarheter, og derved sikre entydig praksis og likebehandling.

Når det gjelder eventuelle forestående permitteringer, finner jeg igjen grunn til å understreke at selv om en permittering i og for seg er saklig begrunnet, gir den ikke nødvendigvis rett til dagpenger. For å ha rett til dagpenger under permittering må permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan øve innflytelse på. Arbeidsgiveren må altså være uten egen skyld i at det er nødvendig å permittere, og det forutsettes at arbeidsgiveren ikke har hatt mulighet til å tilrettelegge arbeidet slik at permittering kan unngås. Dagpenger under permittering er et sikkerhetsnett ved hendelser som arbeidsgiver har hatt liten mulighet til å forutse. Det er ikke meningen at virksomheter som i alminnelighet kun har arbeid deler av året, skal kunne basere driften på at ansatte kan motta dagpenger under permitteringer de delene av året virksomheten ikke har arbeid. Svingninger i produksjonen som følge av vekslende årstider, som for eksempel at alminnelig vintervær fører til stans i visse typer anleggsarbeid, anses som forutsigbare. Permitteringer på grunn av slike såkalte sesongpermitteringer skal som hovedregel ikke gi rett til dagpenger.

Disse begrunnelsene for dagens regelverk er jeg enig i, og jeg følger fortsatt utviklingen på dette området tett.