Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1810 (2011-2012)
Innlevert: 27.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): På fastlandet har kommunene gjennom lov om dyrehelsepersonell (LOV 2001-06-15 nr. 75) ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester. Loven gjelder ikke for Svalbard, men det bestemmes i loven at det kan gis nærmere forskrifter. Sysselmannen på Svalbard har ikke ansvar for veterinærdekning og har heller ingen kompetanse på dyrehelsespørsmål.
Ser statsråden at det er behov for å få innført en veterinærtjeneste på Svalbard?

Begrunnelse

Det er i dag ca. 750 sportsdyr, kjæledyr og produksjonsdyr på Svalbard. Mattilsynets veterinær besøker Svalbard sporadisk for å vaksinere hunder mot rabies og føre tilsyn med hundegårder. I dag er det ingen tilgang på akutt hjelp for syke dyr på Svalbard. Reiselivet bruker hunder i sitt tilbud til turistene og det kan i denne virksomheten oppstå mange situasjoner hvor veterinær må påkalles. Hundeklubben i Longyearbyen har tatt initiativ overfor både Mattilsynet, Sysselmannen og privatpraktiserende veterinærer på fastlandet for å se på muligheter for å ordne tilgang på veterinærtjenester. Foreløpig er det ikke kommet noen løsning på hundeklubbens initiativ.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg er kjent med at det er et ønske fra Hundeklubben i Longyearbyen om bedre tilgang på veterinærtjenester på Svalbard. Sysselmannen har også tatt dette opp med departementet.

Det synes å være enighet om at det ikke er næringsgrunnlag på Svalbard for en ordinær privat veterinærpraksis. I utgangspunktet er det også forbudt å føre dyr til Svalbard. De som får tillatelse til å ha med hund eller skaffer seg hund mens de er på Svalbard, vet at tilbudet på veterinærtjenester er begrenset.

Regelverket for sykdomsbekjempelse i matloven gjelder på Svalbard, likeledes dyrevelferdsregelverket. Mattilsynet følger derfor opp evt. utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom, for eksempel nye tilfeller av rabies. Mattilsynet har også noen faste besøk til Svalbard for å foreta rabiesvaksinering og føre tilsyn.

Når Mattilsynet er på Svalbard, yter de også andre tjenester til dyreeiere hvis det er rom for det. De tjenestene Mattilsynet gjør for dyreeiere på Svalbard i dag, kan eventuelt overtas av private veterinærer for å styrke næringsgrunnlaget.

Jeg er i utgangspunktet positiv til initiativet for å få bedre tilgang til veterinær på Svalbard. På fastlandet har kommunene gjennom lov om dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester. Jeg ser det for tiden imidlertid ikke som aktuelt å foreslå lov eller forskrift som pålegger offentlige organer å sørge for tilfredsstillende veterinærdekning på Svalbard.