Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1832 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 06.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsministeren sørge for at finans, justis - og samferdselsministeren avklarer ansvar for tomt og finansiering og angir dato for etablering av kontrollplass for kjøretøy ved Svinesund?

Begrunnelse

Jeg tok 3. januar 2012 opp, i spørsmål nr. 471, behovet for at det bevilges penger og etableres kontrollplass ved E6 Svinesund, sydlig retning.
Dette også som en del av beredskapen Norge må ha.
Jeg er gjort kjent med at veisjefen i regionen opplyser at saken om kontrollplass er sendt fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet
Slik jeg skjønner situasjonen vil muligens Samferdselsdepartementet konkludert med at de vil stille tomt m.m. til rådighet, men at finansieringen må skje fra annet hold.
Slik jeg leser situasjonen betyr dette nok en gang at avklaring og samordning må skje i regjeringen og ikke hos enkeltstatsråder med fagansvar.
Det går svært sent å få iverksatt et så enkelt, rimelig og viktig beredskapstiltak.
I forbindelse med utbyggingen av E6 til firefelts veg over Svinesund ble det anlagt tollstasjon og vekt-/kontrollstasjon i nordgående retning for å ivareta nødvendig kontrollvirksomhet av kjøretøy og gods inn i landet.
Norsk tollkontroll av trafikk til utlandet var forutsatt å skulle foregå på den svenske tollstasjonen. Det ble derfor bare etablert en liten kontrollplass i sørgående retning for å kunne foreta teknisk kontroll av kjøretøy på veg ut av Norge. I 2005 ble dette ansett som en hensiktsmessig løsning.
Politiet og Tollvesenet har de senere årene registrert en sterk økning av mobil vinningskriminalitet. Behovet for kontroll på landegrensene er derfor betydelig større i dag enn i 2005.
Med 22.7.2011 i minne understrekes dette ytterligere!
På denne bakgrunn har Politiet, Tollvesenet og Statens vegvesen sett på mulighetene for å utvide dagens kontrollplass i sørgående retning. I følge Statens vegvesen var det avtalt et møte tidlig i januar 2012 for å gå gjennom de anbefalingene som den felles arbeidsgruppa har kommet fram til.
I svaret fra samferdselsministeren i januar 2012 svarte hun at hun ville ta initiativ til både tiltak og kostnader, og at hun ville ta initiativ til at det også blir avklart hvordan tiltakene eventuelt skal finansieres.
Etter dette har det så langt jeg kjenner til ikke vært avklaringer som gir sikker dato for når dette kan gjennomføres!

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til at spørsmålet er stilt til statsministeren, men besvares av undertegnede som en av fagstatsrådene.

Det er stort behov for å oppgradere eksisterende kontrollplass på E6 ved Svinesund i Østfold i sydgående retning og det haster derfor med å få gjennomført prosjektet. De tre berørte departementene arbeider med prosjektet for å få gjennomført detaljprosjektering og dermed byggeklart prosjekt. Som et ledd i dette arbeidet vil tomt, finansiering og oppstartdato for anleggstart bli avklart.