Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1858 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 03.09.2012
Besvart: 11.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er mange minnesmerker rundt om i Norge. Disse hedrer f.eks. de som døde i kampene under 2. verdenskrig. Dessverre er mange av disse i en svært dårlig forfatning.
Vil statsråden bidra til at disse minnesmerkene blir renovert og tatt vare på, slik at de igjen blir verdige minnesmerker etter de som ofret livet for vår frihet?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Krigsminnesmerkene er en del av vår felles kulturarv som samfunnet har et ansvar for å ta vare på. St.meld. nr. 33 (2008–2009) Kultur å forsvare, angir kurs og ambisjoner for den kulturelle virksomheten i Forsvaret. I meldingen legges det vekt på at Forsvaret skal ta et tydelig ansvar for vår felles kulturhistoriske arv, blant annet gjennom vedlikehold av de nasjonale festningsverkene, vedlikehold av Forsvarets minnesmerker, gjennom museumsvirksomhet og støtte til og deltakelse ved markering av viktige historiske hendelser. Forsvarskomiteen sluttet seg enstemmig til meldingen, jf. Innst. S. nr. 295 (2008–2009).

Det store flertallet av minnesmerkene som er reist etter kamper under 2. verdenskrig er satt opp etter lokale initiativ. Initiativtakerne har også ansvaret for oppsyn og vedlikehold av disse. Videre har grunneier av tomten som minnesmerket står på et ansvar når det gjelder å vedlikeholde minnesmerket. Mange av minnesmerkene står for øvrig på kommunal grunn.

Minnesmerkene som Forsvaret selv har reist, har Forsvaret ansvar for å verne og vedlikeholde. Det gjelder både de som er satt opp innenfor og utenfor militært område. Forsvaret har derimot ikke ansvar for de minnesmerkene som Forsvaret ikke selv har reist.

Forsvaret har gjennomført en kartlegging av forsvarsrelaterte minnesmerker over hele landet. Kartleggingen omfatter både militære og sivile krigsminnesmerker. Til sammen er det registrert ca. 2 700 krigsminnesmerker. Informasjon om disse er tilgjengelig på internett.

Minnesmerkene etter 2. verdenskrig synliggjør en viktig del av Norges historie. Forsvaret vil, for sin del, følge opp kartleggingen av egne minnesmerker slik at klare ansvarsforhold og godt vedlikehold også videreføres i fremtiden.