Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1857 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 03.09.2012
Besvart: 07.09.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Regjeringen satser på økt økologisk matproduksjon, samtidig som den ønsker å øke den ordinære kornproduksjonen.
Hvordan vil statsråden legge forholdene til rette for dette, med de rammevilkår næringen har i dag?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken videreføres målsettingen om at 15 pst. av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Av Prop. 1 S (2011-2012) framgår det videre at Stortinget har satt som mål at det norske landbruket skal dekke etterspørselen etter varer det er naturlig å produsere i Norge.

Så langt utgjør økologisk landbruk en liten andel av det totale jordbruksarealet, samtidig som vi ser at det er store regionale variasjoner. Eng-, beite- og fôrarealer utgjør hovedandelen av økologisk areal i dag. Jeg finner grunn til å presisere at målsettingen innebærer at 15 pst. av det samlede norske jordbruksarealet skal være økologisk drevet, ikke at 15 pst. av hver enkelt produksjon som korn, engvekster osv. skal dyrkes økologisk.

Som landbruks- og matminister er jeg opptatt av at vi i Norge skal produsere mat vi har naturgitte forutsetninger for å produsere og som forbrukerne etterspør. Norsk økologisk produksjon er viktig for sikre et produktmangfold og slik forbrukerne etterspør. Jeg vil videre poengtere at økologisk landbruk bidrar til å fremme et mer miljøvennlig landbruk generelt.

Parallelt med en satsing på økt økologisk produksjon, må den landbaserte matproduksjonen øke i takt med etterspørselen til en voksende befolkning, jf. produksjonsmålsettingen i Meld. St. 9 (2011-2012).

Å øke norsk kornproduksjon er et langsiktig arbeid, men flere tiltak ble igangsatt gjennom årets jordbruksoppgjør, bl.a. innføring av et eget grøftetilskudd. Nylig har jeg også satt ned et ekspertutvalg som skal gi råd om hvordan vi kan øke den norske kornproduksjonen. Gruppen skal legge fram sine anbefalinger innen 1. februar 2013.