Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1885 (2011-2012)
Innlevert: 06.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 11.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Stiftelsen Tro-Håp og Kjærlighet er en tverrkirkelig hjelpeorganisasjon som driver hjelpearbeid i Øst- Europa. Årlig inviteres det 30 barn og 6 voksne ledere til Norge. For at disse barna, som forøvrig bor i den fattigste delen av Tsjernobyl skal få komme til Norge så må de ha visum som THK betaler. Hjelpearbeidet finansieres gjennom innsamling og basarer. Visum for 36 personer er en stor utgift for THK.
Vil statsråden vurdere å redusere prisen eller ta grep slik at hjelpeorganisasjoner får refundert utlegg til visum?

Begrunnelse

Hjelpearbeidet som Stiftelsen Tro- Håp og Kjærlighet driver er av stor betydning for Korosten og regionen. Årlig sender de blant annet 30 000 sekker med klær til de fattigste av de fattige. Det tilsvarer 30 trailerlass i året. De fleste av disse sekkene går til Ukraina. De har også støttet sykehus med sengetøy, medisinsk utstyr og annet sykehusmateriell.
Det blir lagt ned ett formidabelt stort dugnadsarbeid for å skaffe penger til å drive dette hjelpearbeidet som først og fremst tilkommer de aller fattigste.
Sommerleiren som stiftelsen Tro, Håp og Kjærlighet arrangerer for barnehjemsbarn og andre fattige barn som aldri har vært utenfor Tsjernobyl distriktet gir disse barna en kjærkommen og viktig opplevelse i en ellers veldig vanskelig hverdag.
For å kunne arrangere disse turene er THK avhengig av at mange stiller opp og bidrar gjennom ulikt frivillig arbeid som å arrangere basar, kunstkafe eller annen aktivitet for å skaffe inntekter for å finansiere reise, opphold og visum.
Barna og de voksne lederne som blir invitert til sommerleir er selv ikke i stand til å finansiere dette.
Stiftelsen må derfor betale alle kostnader med innsamlede midler. Det ligger mange dugnadstimer bak for å betale kostnaden som visum utgjør. For THK er dette en stor utgiftspost, men har minimal betydning for den norske stat.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Alle som søker visum til Norge skal i utgangspunktet betale et visumgebyr fastsatt gjennom Schengensamarbeidet. Dette følger av utlendingslovgivningen, samt Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen), som Norge er bundet av. Gebyret skal gå til dekning av administrasjonskostnadene forbundet med visumsøknaden.

Regelverket fastslår imidlertid at det skal gjøres unntak for bl.a. barn under seks år og representanter for ideelle organisasjoner som er 25 år eller yngre og deltar på seminarer, konferanser eller sports-, kultur- eller utdanningsarrangementer organisert av ideelle organisasjoner. Videre kan det gjøres unntak for bl.a. barn mellom seks og tolv år og unge som er 25 år eller yngre og deltar på seminarer, konferanser eller sports-, kultur- eller utdanningsarrangementer organisert av ideelle organisasjoner. Schengenmedlemsstatene skal ta sikte på å harmonisere anvendelsen av disse unntakene.

Visumgebyret kan i enkelttilfeller også frafalles eller reduseres når dette tjener til å fremme kulturelle, idrettslige, utenrikspolitiske, utviklingspolitiske eller andre vesentlige offentlige interesser, eller av humanitære grunner. Utlendingsmyndighetene må her foreta en individuell vurdering i hver enkelt sak mht. om det skal kreves gebyr eller ikke.

Som vist åpner altså dagens regelverk for at det i noen tilfeller skal, og i andre tilfeller kan gjøres unntak for visumgebyret for barn og unge i sammenheng med arrangementer organisert av ideelle organisasjoner, for å fremme visse offentlige interesser eller av humanitære årsaker. Jeg ser derfor ikke behov for å innføre ytterligere fritak i lov eller forskrift. Det er opp til utlendingsmyndighetene å avgjøre etter en konkret vurdering om unntakene kommer til anvendelse.