Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1886 (2011-2012)
Innlevert: 06.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 14.09.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvor mange søknader om barnehageplass for barn født henholdsvis før og etter 1. september 2010 ble ikke innvilget ved hovedopptaket i 2011, hvor mange av disse søknadene ble innlevert i kommuner som praktiserer opptak utover hovedopptaket, og hvor mange plasser ble tildelt i disse kommunene etter hovedopptaket?

Begrunnelse

Regjeringen hevder at full barnehagedekning er oppnådd etter dagens regelverk. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at andelen 1-5-åringer med barnehageplass i 2011 var 89,6 %. Mens andelen var 96,5 % for 3-5-åringer, var den 79,5 % for 1-2-åringer.
For å få et reelt bilde av behovet for, og dermed dekningen av, barnehageplasser bes statsråden derfor opplyse om
forholdet mellom søkertall og plasstildelinger per årskull ved hovedopptaket i 2011.
- for 2010-barna bes tallene spesifisert etter om barna er født hhv. før og etter 1. september i 2010.
- for alle årskull bes det spesifisert hvor mange av søknadene som ikke ble innvilget ved hovedopptaket som ble innvilget senere i året i de kommunene som praktiserer mer enn ett opptak.
Dagens regelverk pålegger kommunene å foreta ett hovedopptak i året, men det er opp til hver enkelt kommune hvorvidt plasser som blir ledige i løpet av året tildeles før neste hovedopptak. For å få en oversikt over kapasitetsutnyttelsen bes statsråden derfor opplyse om:
hvor mange av landets kommuner som praktiserer opptak gjennom året utover hovedopptaket,
- hvor mange av disse som har månedlige telletidspunkter og løpende opptak.
- antall søknader og plasstildelinger fordelt på kommuner hhv. med og uten mer enn ett opptak i året.
Også for denne delen av spørsmålet bes det om fordeling av antallet søknader og tildelinger på årskull, og for 2010-barna fordeling for fødselsdag hhv. før og etter 01.09.2010.
Av hensyn til spørsmålets kompleksitet, og for å unngå misforståelser er det i vedlegg satt opp en illustrerende tabell som klargjør hva det spørres om.

Se lenke til vedlegg i bunn av svaret.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål nr. 1886 fra representanten Hofstad Helleland hvor det bes om en redegjørelse for forholdet mellom søkertall og plasstildelinger per årskull ved hovedopptaket i 2011, og en oversikt over hvor mange kommuner som har flere enn ett barnehageopptak i året.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det per 15.12.2011 gikk totalt 44 316 ettåringer (barn født i 2010) i barnehage. 33 137 av disse barna var født før 1. september 2010, mens 11 179 var født fra og med 1. september 2010. I tillegg gikk det per 15.12.2011 2 599 nullåringer (barn født i 2011) i barnehage. På det tidspunktet hadde altså 13 778 nullåringer og ettåringer født etter 1. september 2010 plass i barnehage. Kommuner som tilbyr plass også til barn uten rett til barnehageplass har ikke nødvendigvis innført flere opptak eller løpende opptak, men de har etablert kapasitet i barnehagene som er større enn det som kreves for å oppfylle retten.

Den årlige årsmeldingsrapporteringen i barnehagesektoren skjer på barnehagenivå, ikke kommunenivå. Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og har etter barnehageloven § 12 ansvar for å legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Opplysninger som er knyttet til hvordan kommunen organiserer opptaket, herunder opplysninger om søkertall, opptaksrutiner og månedlige telletidspunkter, inngår ikke i den årlige årsmeldingsrapporteringen fra barnehagene. Det finnes derfor ikke offentlig statistikk som gir opplysninger om antall søknader om barnehageplass, og hvor mange kommuner som har flere opptak eller løpende opptak.

Kunnskapsdepartementet gjennomførte i september 2011 en undersøkelse om kommunenes oppfyllelse av retten til barnehageplass. Undersøkelsen viste at det ble søkt om plass til hovedopptaket for totalt 57 213 barn med rett til plass. Av disse var det til sammen 60 barn fordelt på fire kommuner som måtte vente med oppstart i barnehagen til senere på høsten. Undersøkelsen viste videre at det ble søkt om plass til hovedopptaket for 12 062 barn uten rett til plass. Av disse fikk 7 462 barn tilbud om plass innen 1. september 2011. Alderen på barna ble ikke spesifisert i undersøkelsen. Jeg har derfor ikke grunnlag for å opplyse om forholdet mellom søkertall og plasstildelinger per årskull ved hovedopptaket i 2011.

I år har vi bedt fylkesmennene undersøke om kommunene oppfyller barns rett til barnehageplass. Undersøkelsen viser at alle barn med lovfestet rett får plass i barnehage i høst.

Lenke til vedlegget i pdf-format