Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1902 (2011-2012)
Innlevert: 10.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 08.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Korleis kan det sikrast faglig og økonomisk bistand til kommune og/eller utbyggar i vassdragsutbyggningsaker som har fått konsesjonsfritak av fagorganet NVE dersom det i etterkant har vist seg at det er svakheit eller manglar ved NVEs konklusjon?

Begrunnelse

Etter gjeldene regelverk er alt ansvar i saker unntatt konsesjonsplikt i forbindelse med vassdragsutbygging overlate til kommunane (lokal plan og bygningsmyndigheit) og utbyggar (ansvarlig for eventuelle ulemper som fjølge av utbygging.) Det viser seg i praksis at det kan være forhold som NVE ikkje har vurdert eller at vurderingane i forbindelse med konsesjonsplikt er mangelfulle. En konsekvens av eventuelle manglar eller mangelfulle vurderingar frå NVE i forbindelse med konsesjonsplikt vil kunne belaste utbyggar og/eller kommune med store kostnader i etterkant. Dette ved at det kan vise seg nødvendig med tiltak i vassdraget eller endringar av sjølve anlegget etter det er ferdigstilt. Det er spesielt betenkelig at alt ansvar etter at NVE har gjort vedtak om konsesjonsvedtak er overlata til kommunar med svært avgrensa fagkompetanse og ressursar. Denne svakheita ved gjeldande regelverk må få nødvendig fokus og rettast opp.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Vassdragstiltak som ”kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget” må ha konsesjon etter vannressursloven § 8.

Dersom NVE gir konsesjonsfritak gjelder kommunens myndighet og ansvar etter plan- og bygningsloven når tiltakshaver skal gå videre med prosjektet. Det vil være utbyggers ansvar å foreta en aktsom utbygging som er i henhold til kommunens krav og de forutsetninger som er satt i NVEs vedtak om konsesjonsfritak.

Et konsesjonsfritak er ingen konsesjon. Tiltakshaver er ansvarlig for at NVE får alle nødvendige opplysninger, og NVE må forutsette at tiltaket gjennomføres slik det er meldt.

Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for faglig eller økonomisk bistand i saker der tiltakshaver har søkt om fritak for konsesjonsplikt, og deretter har fått tiltaket godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven.