Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1891 (2011-2012)
Innlevert: 06.09.2012
Sendt: 07.09.2012
Besvart: 14.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren sørge for at det fortsatt vil være timesavganger ved Bodung stasjon også etter ruteomleggingen i desember 2012?

Begrunnelse

Samferdselsministeren skriver i svar av 15. august 2012 til undertegnede at det i den gjeldende Trafikkavtalen med NSB (avtaleår 2012-2017) legges opp til at Bodung stasjon skal få rushtidsstopp fra ruteomleggingen i desember 2012. Dette innebærer at befolkningen i Bodung står uten kollektivtilbud store deler av døgnet. Det vil være til stor ulempe for de i Bodung som ikke eier egen bil eller har behov for reise innad eller ut av kommunen til andre tider enn morgen og ettermiddag. Selv om flertallet har behov for å reise i rushtiden, er det også i Bodung de som jobber skift, som har avtaler andre steder midt på dagen, og ungdommer som driver med aktiviteter på kveldstid. En innstilling av tilbudet på Bodung stasjon utenom rushtiden vil ikke føre til redusert reisetid for de andre passasjerene ettersom manglende krysningsspor på Kongsvingerbanen uansett fører til at toget må vente for møtende tog ved Blaker stasjon. I dag stopper toget ved behov på Bodung stasjon. Ved å videreføre dette tilbudet også etter desember 2012, vil befolkning i Bodung få beholde kollektivtilbudet samtidig som toget ikke behøver stanse når det ikke er trafikk ved stasjonen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Stoppmønsteret på Kongsvingerbanen fra desember 2012 er fastsatt i Trafikkavtalen mellom NSB og Samferdselsdepartementet.

Det ble i 2008 på initiativ fra Samferdselsdepartementet nedsatt en samarbeidsgruppe for utvikling av rutetilbudet på Kongsvingerbanen. Gruppen hadde representanter fra Hedmark og Akershus fylkeskommuner, Ruter, NSB og Jernbaneverket. Gruppen leverte en anbefaling til utvikling av tilbudet på strekningen med fokus på frekvens, redusert reisetid og et totalt sett bedre kollektivtilbud. Forslaget omfattet at flere små stasjoner må legges ned, og at noen, deriblant Bodung, bare får rushtidsstopp. Rapporten dannet grunnlaget for strategiplanen til Jernbaneforum Kongsvingerbanen som er forankret i de respektive kommunene langs banen.

Konklusjonene i rapporten ble hensyntatt i arbeidet med ny grunnrutemodell fra desember 2012. Den nye rutemodellen gir timesfrekvens og redusert kjøretid til Kongsvinger, og passering av Bodung i grunnrute er en forutsetning for tilbudsforbedringen. NSB opplyser at ny rutemodell fra desember 2012 har andre minuttall enn dagens, og kryssingene mellom motgående tog ligger på andre steder enn i dagens ruteplan. De faste kryssingene ligger på Seterstøa og Roven. Betjening av Bodung med behovsstopp i grunnrute vil kreve tillegg i kjøretiden på ett minutt i hver retning, noe som ville medføre av kryssingene ikke skjer på de to forannevnte stasjonene. I praksis ville dette resultert i at den nye rutemodellen ikke vil være gjennomførbar, dvs. at de tilbudsforbedringer som det er planlagt med ikke vil kunne bli realisert.

Det er bra at mange reisende på Kongsvingerbanen fra desember 2012 får et bedre tilbud med timesfrekvens og redusert reisetid. For å få til dette, må dessverre noen mindre stasjoner legges ned, mens noen få stasjoner får færre avganger, slik som samarbeidsgruppen har foreslått.